Strzelce, dn. 15.01.2014r.

 

 

GK. 6140.3.2014

                                                                                     

Informacja

 

                          Niniejszym Urząd Gminy Strzelce uprzejmie informuje, iż opracowany został projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2014 roku.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Wójt Gminy Strzelce niniejszy projekt przekazuje do zaopiniowania wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

 

                          W związku z powyższym proszę o zapoznanie się w ww. dokumentem i przesłanie ewentualnych uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela właściwej instytucji, formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99- 307 Strzelce

lub na adres e-mail : (www.ugstrzelce@plocman.pl) .

 

Jednocześnie podkreślam, iż zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

 

 

Załączniki:

1. projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2014 roku

2. formularz

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROJEKT

 

UCHWAŁA  NR  .....................

RADY GMINY STRZELCE

z dnia ........................

 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2014 roku

 

 

Na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

PROJEKT

                                                                             Załącznik do uchwały nr .........................

                                                                                Rady Gminy Strzelce z dnia

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2014 roku

 

Wprowadzenie

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Strzelce uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce”, zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, dotyczy w szczególności psów i kotów. Jej głównymi przyczynami są :

1)                                        porzucanie zwierząt przez właścicieli,

2)                                        niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt,

3)                                        ucieczki zwierząt,

4)                                        brak wiedzy i edukacji społeczeństwa na temat metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym zwróceniem uwagi na sterylizację i kastrację zwierząt.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)                                        Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Strzelce;

2)                                        Programie -  należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce”;

3)                                        schronisku -  należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach;

4)                                        zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd trwale pozostawały;

5)                                        zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

6)                                        zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

7)                                        kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone i / lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka w stanie dzikim.

 

§2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Strzelce.

 

§3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez działania wynikające z art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, przede wszystkim :

1)     zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

2)     zapobieganie bezdomności zwierząt;

3)    edukacja mieszkańców Gminy Strzelce w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

4)   propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

Rozdział II

REALIZACJA ZADAŃ

 

§4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzelce realizują:

1)   Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

2)    Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska;

3)     organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

 

§5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1)   dokarmianie kotów wolno żyjących przez Gminę w sytuacjach uzasadnionych w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy;

2)      Gmina poprzez dokonywanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

3)     organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

 

§6. Odławianie  bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce realizuje Gmina poprzez zlecenie usługi wyspecjalizowanemu podmiotowi.

1)  odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia;

2)    odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska;

3) odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

 

§7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1)  Schronisko poprzez przeprowadzanie przez lekarza weterynarii zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów na stan zdrowia i / lub wiek;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy;

3) Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

 

§8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)   Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym do zapewnienia im należytych warunków bytowania;

2)   organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych;

3)  Gmina poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

 

§9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

 

§10. Wójt Gminy Strzelce wskaże odrębnym Zarządzeniem gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2014 roku.

 

§11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują :

1)   Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku.

 

Rozdział III

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

 

§12. Wójt Gminy Strzelce w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne poprzez :

1)  działania edukacyjne i informacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami;

2)  propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt;

3)  propagowanie czipowania;

4)   propagowanie akcji adopcji zwierząt bezdomnych.

 

Rozdział IV

FINANSOWANIE PROGRAMU

 

§13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy Strzelce na rok 2014.

Załącznik nr 2

 

Formularz opiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce w 2014 roku

 

Lp

Stan zapisu w projekcie programu
wraz nr. paragrafu, ustępu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu, ustępu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-17 08:34:46
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031155]

przewiń do góry