Strzelce, dnia 30.12.2013r.

GK.- OŚ 6220.2.2013

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

zawiadamiam

że w związku z wszczętym w dniu 29.04.2013r na wniosek Pana Dominika Pleśnierowicza, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 90 sztuk w chowie bezściółkowym na uwięzi, zbiornika na gnojowicę oraz zbiornika na nieczystości płynne w gospodarstwie (p rzedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 84 obręb Karolew), Gmina Strzelce, na podstawie postanowienia Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ. 6220.2.2013 z dnia 24.05.2013r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 03.12.2013r. złożony został Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 100 sztuk w chowie, na głębokiej ściółce, płyty obornikowej oraz zbiornika na nieczystości płynne na działce o nr ewid. 84 w miejscowości Karolew, gmina Strzelce .

Inwestor w dniu 13.12.2013r. złożył korektę wniosku, mającą na celu ujednolicenie zapisów dotyczących planowanego przedsięwzięcia. O powyższym organ zawiadomił strony postępowania administracyjnego, wskazując trzydniowy termin na zapoznanie z dokumentacją. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. T ym samym ustąpiły przyczyny, dla których zawieszono postępowanie administracyjne. W dniu 30.12.2013r. Wójt Gminy Strzelce wydał postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji ooś.

Z treścią Raportu oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

                                                                                  

                                                                                       Wójt

                                                                           /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Pan Dominik Pleśnierowicz

2. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce

4. A/a 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-30 14:28:15
  • Liczba odsłon: 218
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031232]

przewiń do góry