Strzelce, dnia 17.12.2013r

  GK - OŚ 6220.7.2013 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.267) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm)

zawiadamiam

że w dniu 10.12.2013 roku na wniosek Pana Radosława Oleczka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego dla otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 128/2, obręb 0005 Długołęka, w miejscowości Długołęka.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Sekretarz Gminy

  /-/ Ewa Zielak

Otrzymują :

1.         Wnioskodawca

2.         Strony postępowania administracyjnego w drodze zawiadomienia

3.         Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce

4.         a/a

Art. 61 § 1 Kpa - postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Art. 61 § 4 Kpa - o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 73. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 13:44:09
  • Liczba odsłon: 222
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030866]

przewiń do góry