GK. - OŚ. 6620.4.2012                                    Strzelce, dnia 19.09.2012r.

                                         

                                                           OBWIESZCZENIE

       Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 a także z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 19.09.2012r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6620.4.2012 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na r ozbudowie instalacji chowu bydła o obsadzie > 210 DJP, w zakresie budowy : budynku porodówki, wiaty namiotowej do magazynowania słomy, silosu kiszonkowego 2 – komorowego. P rzedsięwzięcie przewidziano do realizacji na działce nr ewid. 2/66 obręb Strzelce.

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia                  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma . Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

                                     

Otrzymują :       

1.      Wnioskodawca

2.      Strony postępowania administracyjnego

3.      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.      a/a

                                              

Art. 10 § 1Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania

Art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-21 14:25:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 14:30:57
  • Liczba odsłon: 290
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030710]

przewiń do góry