Strzelce, dnia 24.07.2012r.

 

GK.-OŚ.6220.12.2011.2012            

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

  Działając na podstawie:

-  art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa,  zawiadamiam strony postępowania, iż od Decyzji Wójta Gminy Strzelce z dn. 27.06.2012 r. (znak: GK.-OŚ.6220.12.2011.2012) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 32/1, 32/2 obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski wpłynęły następujące odwołania :

-  w dniu 18.07.2012 r. odwołanie złożone przez Pana Stanisława Gruźlińskiego,

-  w dniu 19.07.2012 r. odwołanie złożone przez Pana Bogusława Rolewskiego,

-  w dniu 20.07.2012 r. odwołanie złożone przez Pana Jana Żylaka i Panią Bożenę Żylak,

-  w dniu 20.07.2012 r. odwołanie złożone przez Pana Andrzeja Fijołka i Panią Barbarę Żuchniewską.

  Odwołania zostały przesłane za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

                                                         

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

Otrzymuje :

 

1.               Wnioskodawca – Pani Dorota Olejniczak – Rutkowska

2.               Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.       a/a   

 

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 131 Kpa. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-26 09:42:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-26 09:42:46
  • Liczba odsłon: 292
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030828]

przewiń do góry