Strzelce, dnia 17.07.2012r.

 

GK.-OŚ.6220.12.2011.2012             

 

 

OBWIESZCZENIE

 

  Działając na podstawie:

-   art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa ,   zawiadamiam strony postępowania, iż od Decyzji Wójta Gminy Strzelce z dn. 27.06.2012 r. (znak: GK.-OŚ.6220.12.2011.2012) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 32/1, 32/2 obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski wpłynęły następujące odwołania :

-   w dniu 11.07.2012r. odwołanie złożone przez Pana Tadeusza Pawlikowskiego, zam. Przyzórz 41, 99 – 307 Strzelce,

-   w dniu 13.07.2012 r. odwołanie złożone przez adwokata Pana Marcina Bujalskiego z Kancelarii Adwokackiej w Kutnie, reprezentującego Panią Dominikę Szmidt, Dąbkowice nr 14, 99-307 Strzelce.

  Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

Otrzymuje :

 

1.                Wnioskodawca – Pani Dorota Olejniczak – Rutkowska, Dąbkowice 12A, 99-307 Strzelce

2.                Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.                Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.        a/a    

 

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 131 Kpa. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony.  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-17 14:17:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 14:18:55
  • Liczba odsłon: 300
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030958]

przewiń do góry