Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Strzelce

 

 

  Urząd Gminy Strzelce informuje iż na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 152, poz.897 ze zm.),

wprowadzono istotne zmiany dotyczące gospodarki odpadami.

 

Ustawa zmieniająca weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.

 

Od tego czasu gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Oznacza to że od dnia 1 stycznia 2012 r. wpis do rejestru powinni uzyskać nowi przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy.

Przedsiebiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy mają wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych mogą prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012r.

Po upływie tego terminu będą oni zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorcy są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1.                pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2.                numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3.                numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

       4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

-   oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

 

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)               znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).".

 

Ponadto oświadczenie powinno zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany odmówić, w drodze decyzji, dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

       2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art.  

    71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Jak również przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności.

 

Opłaty skarbowe:

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)


- płatne na rachunek Urzędu Gminy:
nr 44 9035 0007 0000 1007 2000 0010
lub w kasie Urzędu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce
w godz. 7.00-15.00

 

Odwołania :

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce.

 

 

 

Załączniki_-_wniosek_i_oświadczenie.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-29 07:58:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-29 09:55:25
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030993]

przewiń do góry