Strzelce, dnia 27.06.2012r.

 

GK-OŚ.6220.12.2011.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie:

-  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania,

- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że decyzją z dnia 27.06.2012 roku znak: GK-OŚ.6220.12.2011.2012 Wójt Gminy Strzelce określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 32/1, 32/2 obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach      urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00). 

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

                                                    

Otrzymują:

1.               Wnioskodawca – Pani Dorota Olejniczak – Rutkowska

2.               Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.               a/a  

                                                          

 

 

 

Zastępca Wójta

/-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-27 13:33:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-27 13:33:24
  • Liczba odsłon: 276
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031141]

przewiń do góry