Strzelce, 26.06.2012r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dniamm3 października 2008r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XLVII/199/2010 Rady Gminy Strzelce  z dnia 10 września 2010r. 

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w  dniach  od  11 lipca 2012r. do 9 sierpnia 2012r.  w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w  Strzelcach ul. Leśna 1   w godzinach od 800  do 1500. 

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7  sierpnia 2012r. o godzinie 1000.

  Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strzelce  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia  2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

                                                                             Wójt  Gminy  Strzelce

                                                                           /-/ Tadeusz  Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-26 08:39:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-26 08:39:53
  • Liczba odsłon: 311
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031273]

przewiń do góry