Strzelce, dnia 30.04.2012r.

 

GK-OŚ. 6220.12.2011.2012

                                 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

       Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 32/1 i 32/2 Obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski), jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji  - w tym  opiniami organów uzgadniających, uzupełnieniami do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

Otrzymują:           

1.Wnioskodawca –  Pani Dorota Olejniczak – Rutkowska

2.Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-02 14:18:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-02 14:18:05
  • Liczba odsłon: 274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030870]

przewiń do góry