Strzelce, dnia 22.03.2012r.

GK - OŚ 6620.2.2012

 

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 

  zawiadamiam

że w dniu 20.03.2012 roku na wniosek Pana Wiktora Augustynowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stawu wodnego do retencjonowania wody, poprawienie stanu wody na gruncie o powierzchni o zarysie ok. 0,20 ha i głębokości ok. 3,5m, na działce nr 69 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce, powiat kutnowski.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                                /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymują :      

1.Wnioskodawca – Pan Wiktor Augustynowicz

2.Strony postępowania administracyjnego – wg rozdzielnika

3.Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.a/a

 

 

 

 

                                                          

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-23 08:36:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 08:36:51
  • Liczba odsłon: 253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030959]

przewiń do góry