Strzelce, dnia 07.09.2011r.

 

GK - OŚ 6220.12.2011

 

                           

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  

  zawiadamiam

że w dniu 02.09.2011 roku na wniosek Pani Doroty Olejniczak – Rutkowskiej, Dąbkowice 12A, 99 – 307 Strzelce , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 32/1 i 32/2 Obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą   : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                      Wójt

                                                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek

                                                                                               

  Otrzymują :              

1.                       Wnioskodawca – Pani Dorota Olejniczak – Rutkowska, zam. Dąbkowice 12A, 99 – 307 Strzelce

2.                       Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.            a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-09 08:26:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 08:27:04
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031120]

przewiń do góry