Strzelce, dnia 25.08.2011r.

 

GK. - OŚ. 6220.18.2011         

                         

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

1.                      rozbudowie linii nasiennej do przyjęcia, czyszczenia, przechowywania, zaprawiania i pakowania zboża do docelowej wydajności 12000 Mg/rok,

2.                      rozbudowie i przebudowie instalacji chowu bydła, polegającej na :

 - budowie płyty obornikowej,

 - budowie zbiornika na gnojówkę,

 - przebudowie i rozbudowie trzech obór,

(planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na działce 2/52 w miejscowości Strzelce, gmina Strzelce), jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                            Wójt

                                                                                             /-/ Tadeusz Kaczmarek

Otrzymują :            

 

1.                        Pan Mirosław Moraś, zam. ul. Młyńska 1, 64 – 100 Leszno - pełnomocnik działający na mocy upoważnienia udzielonego przez inwestora Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce

2.                        Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                        Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.                        a/a  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-26 08:49:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-26 08:49:04
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031279]

przewiń do góry