Strzelce, dnia 10.08.2011r.

 

GK. - OŚ.6220.11.2011

OBWIESZCZENIE

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

                                                         zawiadamiam

że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Zbigniewa Kabacińskiego, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, (adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J., ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź, działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora Pana Stefana Winnickiego, ul. Perłowa 4/50, 80 – 024 Gdańsk, właściciela firmy „VIREX” Stefan Winnicki postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Zgórze – Wola Raciborowska” w kat. C1  w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 45/1, 49/1, 50, 51/1, 52, 53/1, 54/3, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/1, 66/1, 68/1, 71/1, 74/1, 76/1

oraz w miejscowości Wola Raciborowska, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 22/3, 23/3, 24/7.

na podstawie postanowienia Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ. 6220.11.2011 z dnia 08.07.2010r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, iż został  został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią raportu oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski strony mogą składać w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia do publicznej informacji w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

                                                                                                           

                                                                                                 Zastępca Wójta

                                                                                                  /-/ Ewa Zielak

Otrzymują:

1.                      Pełnomocnik inwestora – Pan Zbigniew Kabaciński, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny Z. Kabaciński,       E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J. ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź,

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.                      a/a                                                     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-25 13:06:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 13:06:52
  • Liczba odsłon: 257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030596]

przewiń do góry