Strzelce, dnia 23.08.2011r.

 

GK. - OŚ. 6220.18.2011         

                         

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko

 

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.08.2011r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6220.18.2011 stwierdzające brak potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :

1.                      rozbudowie linii nasiennej do przyjęcia, czyszczenia, przechowywania, zaprawiania i pakowania zboża do docelowej wydajności 12000 Mg/rok,

2.                      rozbudowie i przebudowie instalacji chowu bydła, polegającej na :

 - budowie płyty obornikowej,

 - budowie zbiornika na gnojówkę,

 - przebudowie i rozbudowie trzech obór.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na działce 2/52 w miejscowości Strzelce, gmina Strzelce.

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowienia oraz zebraną dokumentacją można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                 Wójt

                                                                         /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują :            

 

1.                      Pan Mirosław Moraś, zam. ul. Młyńska 1, 64 – 100 Leszno - pełnomocnik działający na mocy upoważnienia udzielonego przez inwestora Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.                      a/a  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-24 14:07:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-24 14:07:44
  • Liczba odsłon: 257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030804]

przewiń do góry