Strzelce, dnia 12.07.2011r.

 

GK. - OŚ. 6620.17.2011         

                      

ZAWIADOMIENIE

 

       Zgodnie z art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na"podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej udokumentowanej jako złoże kruszywa naturalnego "ZGORZE" w kat. C1 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce, powiat kutnowski" jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Jednocześnie organ informuje, iż na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie I Wydział Cywilny z dnia 26 maja 2011 roku Sygn. akt  I Ns 609/10 (prawomocne z dniem 16 czerwca 2011 roku) został ustanowiony kurator spadku po Panu Antonim Malickim – Pan Piotr Stanisławski, zam. Miksztal 28, 99 -350 Nowe Ostrowy.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                 Zastępca Wójta

                                                                                                /-/ Ewa Zielak     

Otrzymują:            

1.                       Pan Jacek Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

2.                       Pani Wiesława Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

3.                       Pan Piotr Stanisławski, zam. Miksztal 28, 99 -350 Nowe Ostrowy – kurator spadku po Panu Antonim Malickim, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Kutnie I Wydział Cywilny z dnia 26 maja 2011 roku Sygn. akt  I Ns 609/10 (prawomocne z dniem 16 czerwca 2011 roku)

4.                       Pan Jacek Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

5.                       Pan Kazimierz Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

6.                       Pan Dariusz Przyłudzki, Wieszczyce 6A, 99 - 307 Strzelce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9,
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-14 07:36:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-14 07:36:32
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030838]

przewiń do góry