Strzelce, dnia 26.05.2011r.

 

GK. - OŚ. 6620.15.2011       

                      

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zgodnie z art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Niedrzew Drugi” i „Niedrzew Drugi I” jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                              Wójt

                                                                                  /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

                                                

Otrzymują:            

 1. Wnioskodawca – Pan Stefan Dreko, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź
 2. Wnioskodawca - Pan Andrzej Bartoszek, ul. Wacława Wojewódzkiego 1 m 8, 92 – 446 Łódź
 3. Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 
 5. a/a   

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-01 12:51:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-01 12:51:38
 • Liczba odsłon: 241
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031275]

przewiń do góry