Strzelce, dnia 26.05.2011r.

 

GK. - OŚ. 6620.15.2011       

                      

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko

 

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 26.05.2011r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6620.15.2011 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Niedrzew Drugi” i „Niedrzew Drugi I”.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na działce 1/14 w miejscowości Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                              Wójt

                                                                                  /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

                                                

Otrzymują:            

1.                 Wnioskodawca – Pan Stefan Dreko, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź

2.                 Wnioskodawca - Pan Andrzej Bartoszek, ul. Wacława Wojewódzkiego 1 m 8, 92 – 446 Łódź

3.                 Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

4.                  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

5.       a/a   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-01 12:49:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-01 12:49:23
  • Liczba odsłon: 250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030591]

przewiń do góry