Strzelce, dnia 29.04.2011r.

 

GK - OŚ 6620.15.2011

 

                           

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19 60 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

   

  zawiadamiam

że w dniu 27.04.2011 roku na wniosek Pana Stefana Dreko właściciela firmy „Dreko Meble Stefan Dreko”, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź i Pana Andrzeja Bartoszka właściciela firmy „OPERIS”, ul. Wacława Wojewódzkiego 1 m 8, 92 – 446 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Niedrzew Drugi” i „Niedrzew Drugi I”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na częściach działki nr 1/14 w miejscowości Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą   : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                       Wójt

                                                        /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

  Otrzymują :

                

1.                       Wnioskodawca – Pan Stefan Dreko, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź

2.                       Wnioskodawca - Pan Andrzej Bartoszek, ul. Wacława Wojewódzkiego 1 m 8, 92 – 446 Łódź

3.                       Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

4.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

5.            a/a    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-06 12:07:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-06 12:10:14
  • Liczba odsłon: 147
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031224]

przewiń do góry