Strzelce, dnia 18.02.2011r.

 

GK – OŚ. 6620.2.7.2011

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE

                                                                                        

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 18.02.2011 rok u została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na : uruchomieniu instalacji przenośnej do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych typ phoenix starmix 4000 o wydajności 320 mg / godz zlokalizowanego na częściach działek o nr ewid. 1/2, 2/1, 3/2, 4, 6, 7/6, 7/8 obręb Sójki.

     
  Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra
wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce , pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).


Na podstawie art. 108 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) niniejszej decyzji nadano   rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach   za pośrednictwem   Wójta Gminy Strzelce   w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

                                                                                          Wójt

                                                               /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują:

1.                       Wnioskodawca - Pani Ewa Szczepaniak, ul. Admiralska 21b, 91 – 857 Łódź , (adres do korespondencji : AONT Sp. jawna, 91 – 463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56),

2.                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Roosevelta 9, 90 – 056 Łódź

3.                       Pan Witold Krzysztof Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

4.                       Pani Małgorzata Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

5.                       Pan Maciej Włodzimierz Andrzejewski, Sójki 18, 99 – 307 Strzelce

6.                       Pan Dariusz Zdzisław Jankowski, Sójki 19, 99 – 307 Strzelce

7.                       Pani Helena Elżbieta Jankowska, ul. Długosza 6 B m 2, 99 – 300 Kutno

8.                       Pan Radosław Antoni Żak, Muchnów 27 A, 99 – 307 Strzelce

9.                       Pani Teresa Grażyna Bielecka, Sójki 20, 99 – 307 Strzelce

10.                   Pan Tadeusz Wlazło, Sójki 22, 99 – 307 Strzelce

11.                   Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

12.                   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

13.                   Strona internetowa.

14.                   a/a   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-18 13:49:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-18 13:49:28
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030554]

przewiń do góry