Strzelce, dnia 17.02.2011r.

 

GK. - OŚ. 6620.2.5.2011    

                       

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko

 

       Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17.02.2011r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6620.2.4.2011 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji przenośnej do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych typ phoenix starmix 4000 o wydajności 320 mg / godz zlokalizowanego na częściach działek o nr ewid. 1/2, 2/1, 3/2, 4, 6, 7/6, 7/8 obręb Sójki.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

                                          

                                               Wójt

                                               /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

                                                                                         

Otrzymują:

1.                 Wnioskodawca - Pani Ewa Szczepaniak, ul. Admiralska 21b, 91 – 857 Łódź, (adres do korespondencji : AONT Sp. jawna, 91 – 463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56),

2.                 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Roosevelta 9, 90 – 056 Łódź

3.                 Pan Witold Krzysztof Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

4.                 Pani Małgorzata Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

5.                 Pan Maciej Włodzimierz Andrzejewski, Sójki 18, 99 – 307 Strzelce

6.                 Pan Dariusz Zdzisław Jankowski, Sójki 19, 99 – 307 Strzelce

7.                 Pani Helena Elżbieta Jankowska, ul. Długosza 6 B m 2, 99 – 300 Kutno

8.                 Pan Radosław Antoni Żak, Muchnów 27 A, 99 – 307 Strzelce

9.                 Pani Teresa Grażyna Bielecka, Sójki 20, 99 – 307 Strzelce

10.             Pan Tadeusz Wlazło, Sójki 22, 99 – 307 Strzelce

11.             Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

12.             Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

13.  a/a   

                                                         

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-18 13:46:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-18 13:46:49
  • Liczba odsłon: 264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030981]

przewiń do góry