Strzelce, dnia 28.06.2010r.

 

GK. - OŚ.7627/2/9/2010

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

  Zgodnie z art. 49 i art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

            

zawiadamiam

 

że w dniu 18.06.2010r.         do Urzędu Gminy Strzelce wpłynęło oświadczenie złożone przez Państwa  Ewę i Dariusza Jatczak, ul. Rejtana 24, 99 - 302 Kutno, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac geologicznych - wierceń badawczych do głębokości 12 m ppt w celu rozpoznania i udokumentowania złóż kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego w kategorii rozpoznania C1 na obszarze działki o nr ewidencyjnym 1/14 obręb Niedrzew Drugi, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha.;

prowadzeniu eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej bez użycia materiałów wybuchowych na udokumentowanych złożach, o powierzchni nie przekraczającej 2 ha w części działki nr 1/14, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha .

 

  W myśl art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwości wniesienia sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce, pokój nr 10 ( w godz. 7.00 - 15.00), w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                          Wójt

                                                           /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

Otrzymują:

1.            Wnioskodawca

2.            Strony w postępowaniu administracyjnym w drodze obwieszczenia

3.            Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.            A/a                                   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-06 12:14:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-06 12:14:33
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030970]

przewiń do góry