Strzelce, dnia 03.02.2010r.

 

 

GK. - OŚ.7627/6/11/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 105  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 03.02.2010r. została wydana decyzja Wójta Gminy Strzelce znak: GK.- OŚ.7627/6/10/08 o umorzeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2.

 

Na w/w decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                           /-/ Ewa Zielak

 

 

Otrzymują:

1.            Wnioskodawca

2.            Strony w postępowaniu administracyjnym

3.            Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.       A/a                                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-24 11:52:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-24 11:52:22
  • Liczba odsłon: 245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031008]

przewiń do góry