Strzelce, dnia 16.03.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/2/6/2010

 

                                    OBWIESZCZENIE                                 

                                        

o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

     

      zawiadamiam

 

że w dniu 16.03.2010r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ. 7627/2/5/2010 o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac geologicznych - wierceń badawczych do głębokości 12 m ppt w celu rozpoznania i udokumentowania złóż kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego w kategorii rozpoznania C1 na obszarze działki o nr ewidencyjnym 1/14 obręb Niedrzew Drugi, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha.;

prowadzeniu eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej bez użycia materiałów wybuchowych na udokumentowanych złożach, o powierzchni nie przekraczającej 2 ha w części działki nr 1/14, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Na w/w postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania administracyjnego przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa w takim przypadku zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                     Zastępca Wójta

                                                                     /-/ Ewa Zielak

 

Otrzymują:

1.                       Wnioskodawca

2.                       Strony w postępowaniu administracyjnym

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.                       A/a

                                 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-17 14:17:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-17 14:17:45
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030807]

przewiń do góry