Strzelce, dnia 19.10.2009r.

 

GK. - OŚ.7627/16/10/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 9 ust. 4 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 19.10.2009r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Strzelce znak: GK.- OŚ.7627/16/9/09 o podjęciu postępowania administracyjnego, zawieszonego na mocy postanowienia Wójta Gminy Strzelce znak: GK – OŚ. 7627/16/6/09 z dnia 27.08.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego "ZGÓRZE" w kat. C1" w przewidywanej ilości powyżej 20 000 m³ rocznie, ze złoża " ZGÓRZE" usytuowanego na terenie działek o nr ewid. 38/3 i 40/3 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią raportu oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski strony mogą składać w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

                                                 Wójt

                                              /-/ Tadeusz Kaczmarek            

 

 

Otrzymują:

1.            Wnioskodawca

2.            Strony w postępowaniu administracyjnym

3.            Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.            A/a

                                                  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-26 09:09:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-26 09:09:51
  • Liczba odsłon: 247
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031129]

przewiń do góry