Strzelce, dnia 29.07.2009r.

 

GK. - OŚ.7627/12/8/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 900kW w Woli Raciborowskiej dz. nr ewid. 53/2 gmina Strzelce” został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią raportu oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski strony mogą składać w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

                                  Zastępca Wójta

                                  /-/ Ewa Zielak

 

 

 

Otrzymują:

1.         Wnioskodawca

2.         Strony w postępowaniu administracyjnym

3.         Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.         A/a

                                                  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-05 13:54:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-05 13:54:22
  • Liczba odsłon: 268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030661]

przewiń do góry