Strzelce, dnia 27.07.2009r.

 

GK.-OŚ.7627/14/6/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

  Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 27.07.2009 r. Wójt Gminy Strzelce wydał postanowienie znak: GK-OŚ.7627/14/5/09 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 2140E w granicach istniejącego pasa drogowego w związku z budową wiaduktu nad autostradą A 1 w km 239 + 522,31” na działkach oznaczonych nr 204/1 i 204/2 obręb Niedrzew Drugi, gmina Strzelce, w związku z budową autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230 + 817 do km 295 + 850 – Zadanie II, odcinek 1A – od granicy województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła „Sójki”, od km 230 + 817 do km 245 + 800.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

      

 

                                                                               Wójt

                                                              /-/ Tadeusz Kaczmarek

 


Otrzymują:

1.    Pełnomocnik wnioskodawcy

2.    Strony postępowania administracyjnego

      3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

      4.   Strona internetowa

      5.   A/a 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-03 08:41:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 08:41:03
  • Liczba odsłon: 260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031128]

przewiń do góry