Strzelce, dnia 06.04.2009r.

 

GK. 7627/8/7/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                                                        

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                 Zgodnie z art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 06.04.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia polegającego na : Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)”.

     
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotową decyzję
służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach   za pośrednictwem   Wójta Gminy Strzelce   w terminie 14 dni od jej otrzymania.

  

                                                              Zastępca Wójta

                                                               /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.   A/a.

 

 

 

 

 

W załączeniu decyzja Wójta Gminy Strzelce

 

 

                                                 Strzelce, dnia   06.04.2009r.

 

GK.-OŚ.7627/8/6/09

 

 

                                                          

     DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt   4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 78 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.L 175 z 05.07.1985r., str. 40) w związku z pkt 1 lit. c) załącznika II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40), po rozpatrzeniu wniosku Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)” , z dnia 05.03.2009 roku i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

orzekam

1) stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)”;

2) określić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu stawu wodnego o powierzchni 2,70 ha w obrębie działki nr 3/34 (nr działki przed podziałem: 3/27) obręb IHAR Strzelce o powierzchni 66,83 ha. Około 48 ha przedmiotowej działki stanowią grunty orne, ponad 16 ha to łąki, pozostałe to drogi i rowy. Miejsce projektowanego stawu stanowi naturalne zaniżenie terenu, w obecnej chwili stanowiące łąki. Powierzchnia objęta projektem wynosi 3,20 ha.

Zadaniem stawu będzie magazynowanie wody – retencjonowanie na określonym terenie, celem wykorzystania jej do nawadniania roślin uprawnych. Projekt przewiduje również budowę dwóch studni betonowych tj. S-1 i S-2 w celu zamontowania pomp do poboru wody.

Ponadto zgromadzenie wód w stawie odbywać się będzie przy pomocy nowobudowanej zastawki oraz istniejących zastawek podlegających remontowi. Planowane przedsięwzięcie przewiduje również budowę przepustów pomiędzy stawem a otaczającymi go rowami melioracyjnymi. Zostanie także dokonana odbudowa rowu melioracyjnego na długości 157 m, biegnącego wzdłuż   stawu oraz odcinka 400 m rowu R-E.

 

2 . Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

przeprowadzona analiza inwestycji wykazała, iż zaprojektowano staw o kształcie nieregularnym w miejscu naturalnego zaniżenia terenu pozwalającego na lepsze dopasowanie go do otaczającego krajobrazu.

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono   występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów górskich lub leśnych ani też innych elementów przyrody podlegających ochronie jako formy ochrony przyrody. Nie występuje tu również obszar Natura 2000. Nie przewiduje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia czy też pole elektromagnetyczne.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie przekroczy standardów jakości środowiska. Staw nie będzie powodować uciążliwości na terenach przyległych.

Wzdłuż linii brzegowej stawu projektuje się kształtowanie strefy ekotonowej poprzez wprowadzenie roślinności wodnej i szuwarowej.

    Niemniej jednak, mając na uwadze charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację, podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia Inwestor zostaje zobowiązany do spełnienia następujących warunków:

1/   wykorzystania terenu zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku;

2/   wykonywania prac budowlanych w ciągu dnia, w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów;

3/ w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zachować obowiązujące normy materiałowe i wykonawcze.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

1/ prace budowlane w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać w sposób nienaruszający ich żywotności, bez naruszania systemów korzeniowych;

2/ inwestycję należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz wód substancjami szkodliwymi powstającymi w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń oraz działań budowlanych poprzez:

  wydzielenie miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów powstałych podczas prac, po czym zagospodarować je zgodnie z odpowiednimi przepisami,

  szczególną dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę ( szczelność układu paliwowo – olejowego);

3/ należy zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu;

4/ zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie;

5/ planowana inwestycja nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

 

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych   do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy – planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację – przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszary ograniczonego użytkowania.

Dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

7. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest cztery lata.  

 

                                                U Z A S A D N I E N I E

 

           Wnioskiem z dnia 05.03.2009r. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce wystąpiła do Wójta Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)” .   Do wniosku dołączona była informacja o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapą ewidencyjną, na której zaznaczono teren obejmujący planowane inwestycje.

        W dniu 05.03.2009r. Wójt Gminy Strzelce wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając o tym w drodze obwieszczenia strony postępowania. Informację o wszczętym postępowaniu umieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce na stronie www.ugstrzelce.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

        Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 78 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z pkt 1 lit. c) załącznika II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40) oraz w związku z art. 60 i art. 173 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 

          W związku z powyższym, na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zgodnie z którym w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Strzelce zwrócił się do właściwych organów tj. do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

       Postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 26/09 z dnia 23.03.2009r. (data wpływu: 26.03.2009r.) Starosta Kutnowski wyraził opinię, iż przedsięwzięcie polegające na budowie stawu wraz z urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce na działce   o nr 3/34 (przed podziałem 3/27), obręb Strzelce IHAR, nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w swojej opinii znak: PSSE/ZNS/481/53/09 z dnia 13.03.2009r. (data wpływu: 18.03.2009r.) również zajął stanowisko, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

          Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dokonano analizy wniosku oraz załączonej do niego karty informacyjnej o przedsięwzięciu. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania określone w wyżej wymienionym akcie prawnym. W wyniku tego stwierdzono, że że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ani też   obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przewidziany do zainwestowania położony jest również poza zasięgiem obszarów sieci Natura 2000.

Stwierdzono również, że n ie zmieni się funkcja i sposób zagospodarowania terenu. Ponadto, wzdłuż linii brzegowej zaprojektowano roślinność wodną i szuwarową, stwarzającą strefę ekotonową. Poza tym zaproponowano ponad 20 metrową strefę ochronną wokół rosnącego dębu. Nie przewidziano wycinki drzew ani karczowania krzewów.

Przedsięwzięcie ma za zadanie zatrzymanie wody i wykorzystanie jej do nawodnień a także ma służyć poprawie stosunków wodnych na obszarze działki. Inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko i okoliczny mikroklimat. Wybudowanie stawu spowoduje powstanie nowego ekosystemu i korzystnie wpłynie na bioróżnorodność gatunkową flory i fauny oraz walory krajobrazowe i estetyczne otoczenia.

           Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag.

 

   W związku z powyższym, po zapoznaniu się z opiniami Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Wójt Gminy Strzelce w postanowieniu znak: GK. - OŚ. 7627/8/4/09 z dnia 03.04.2009r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)” .

       Biorąc powyższe pod uwagę oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji, Wójt Gminy Strzelce wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)” .

 

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach   za pośrednictwem   Wójta Gminy Strzelce   w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

      1. Hodowla Roślin Strzelce Sp. zo.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce

      2. a/a

 

Do wiadomości:

      1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, Wydział Rolnictwa,

          Leśnictwa i Ochrony Środowiska

      2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

                                                               Zastępca Wójta

                                                               /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Strzelce

 

 

CHARAKTERYSTYKA   CAŁEGO   PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

(rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.: jego podstawowe parametry techniczne – wymiary, średnice, moc, lokalizacja względem istniejącej zabudowy)

 

„Budowa stawu wodnego wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem – kat. Obiektu – VIII w miejscowości Strzelce, Gm. Strzelce, nr ew. dz. 3/27 (po podziale dz. nr ew. 3/34).

Staw wodny – podstawowe parametry:

              powierzchnia zbiornika – 2,70 ha o kształcie nieregularnym,

              powierzchnia lustra wody – 2,60 ha,

              rzędna lustra wody – 116,40 m n.p.m,

              głębokość zalewu – 1,40 m,

              dno zbiornika na rzędnej – 115,00 m n.p.m,

              pojemność wodna zbiornika – 31.000 m³.

Przepusty doprowadzające wodę i odprowadzające nadmiar wody ze stawu o parametrach:

              P-1 o średnicy 40 cm, długości 12 m, rzędna posadowienia – 115,90 m n.p.m.,

              P-2 o średnicy 40 cm, długości 12 m, rzędna posadowienia – 115,70 m n.p.m.

Zastawka wodna do piętrzenia wody w rowach o parametrach:

              światło przelewu – szerokość – 0,80 m i wysokość 0,53 m,

              max rzędna piętrzenia – 116,40 m n. p.m,

              wysokość piętrzenia – 0,53 m.

Dwie studnie ujęć wody tj. S-1 i S-2 celem zamontowania pomp do poboru wody o parametrach:

              średnica studni 1500 mm,

              głębokość studni – 2,0 m.

Odbudowa rowów o parametrach:

              rów melioracyjny o długości 157 m, szerokość dna 0,50 m, nachylenie skarp 1 : 1,5 i minimalny spadek 0,10%,

              Rów R-E o długości 400 m, szerokości dna 0,80 m, nachyleniu skarp 1 : 1,5 i spadku 0,10%.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

(gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej /zabudowany/, porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej /np. wycinkę drzew/)

 

Przedmiotowa działka tj. dz. nr ew. 3/27 (po podziale dz. nr ew. 3/34) ma powierzchnię 66/83 ha. Blisko 48 ha stanowią grunty orne, ponad 16 ha to łąki natomiast pozostałe to drogi i rowy. Na omawianym terenie znajdują się rowy stanowiące wraz z urządzeniami podziemnymi sieć melioracji szczegółowej. Miejsce projektowanego stawu stanowi naturalne zaniżenie terenu, w chwili obecnej stanowiące łąki.

Powierzchnia objęta projektem – 3,20 ha.

Powierzchnia zajęta pod zbiornik – 2,70 ha.

Powierzchnia odbudowywanych rowów – 0,20 ha.

Pozostałe tereny – 0,30 ha.

Zaprojektowano staw o kształcie nieregularnym w miejscu naturalnego zaniżenia terenu pozwalającego na lepsze dopasowanie go do otaczającego krajobrazu.

Wzdłuż linii brzegowej zaprojektowano roślinność wodną i szuwarową stwarzającą strefę ekotonową. Ponadto zaproponowano strefę ochronną ponad 20 metrową wokół rosnącego dębu.

Nie przewiduje się wycinania drzew oraz karczowania krzewów.

 

Obsługa komunikacyjna

  lokalizacja wjazdu i wyjazdu – nie dotyczy

  ilość miejsc parkingowo – postojowych na terenie objętym inwestycją – nie dotyczy

i na obszarach przyległych – nie dotyczy

  ilość samochodów osobowych – nie dotyczy szt./dobę

  ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów – nie dotyczy szt./dobę

 

3) Rodzaje technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

 

Zbiornik małej retencji wodnej – staw wodny wykonany będzie w postaci ziemnego stawu tj. urządzeń melioracji szczegółowej powstałych w wyniku prac ziemnych – wydobyciu i przemieszczeniu gruntu. Łączna ilość urobku wyniesie 42.000m³.

Zaprojektowano biologiczne umocnienie skarp zbiornika poprzez obsianie skarp mieszanką traw.

Zbiornik połączony będzie z rowami poprzez przepusty napływowe i upustowe o śr. 40 cm. Z uwagi na głębokość stawu jak i również biegnących obok rowów brak jest możliwości całkowitego opróżnienia stawu do rowu. Nachylenie skarp zaprojektowano w stawie z uwagi na możliwość ich rozmywania np. na skutek falowania. Staw należy wykonać poprzez zepchnięcie wierzchniej warstwy gleby – humusu tj. ok. 0,40 m i jej prawidłowe zagospodarowanie tj. wykorzystanie na skarpy wybudowanego stawu, odbudowywanych rowów, czy też wywyższenie terenu jako warstwa wierzchnia. Wykonanie wykopów pod zaprojektowany zbiornik przy zachowaniu rzędnej dna zbiornika 115,00 m n.p.m. Profilowanie skarp z zachowaniem ich nachylenia 1 : 3. Po zakończeniu robót ziemnych budowy stawu oraz pozostałych urządzeń, skarpy stawu należy odarniować poprzez obsiew trawą. W stawie zaprojektowano roślinność szuwarową (w dwóch zakolach) typu: pałka szerokolistna, trzcina, tatarak.

W celu zapewnienia szybszego napełniania zbiornika zaprojektowano   dwa wpusty rurowe ¢ 400 wraz z zamknięciami stalowymi. Wpusty te zaprojektowano w celu:

              zapewnienia maksymalnego poziomu wody w zbiorniku,

              częściowej wymiany wody i napełniania zbiornika.

Przepusty zaprojektowano pomiędzy stawem a rowami melioracyjnymi otaczającymi go ze strony południowej i wschodniej. Wpusty należy wykonać w podsypce i obsypce piaskowej i ułożyć przy zakładanych rzędnych.

Dla zapewnienia piętrzenia wody w rowie a dalej przez wpusty pozwalające na napełnienie wody w zbiorniku zaprojektowano zastawkę oraz zaplanowano remont już istniejących zastawek.

Zaprojektowano zastawkę typową dla cieków melioracyjnych przy piętrzeniach okresowych.

Główna część zastawki to ściana poprzeczna o niewielkiej kubaturze i jedna ścianka szczelna, ponadto na obiekcie zastosowano umocnienia.

Remont istniejących zastawek polega na:

              oczyszczeniu prowadnic,

              uzupełnieniu braków w konstrukcji żelbetonowej i zakonserwowaniu betonu,

              wykonaniu nowych szandorów i ich zaizolowanie,

              dokonanie oznaczeń piętrzeń.

Dla przyszłej możliwości zainstalowania pomp do deszczowania w dwóch skrajnych narożnikach stawu zaprojektowano dwie studnie betonowe o głębokości poniżej 0,50 m od dna zbiornika, co pozwoli na utrzymanie ciągłego poziomu wody w wysokości 1,00 m. W ścianie bocznej zaprojektowano okna przelewowe o wymiarach 50 x 50 cm pozwalające na swobodny napływ wody do studni. Oka należy zabezpieczyć kratami stalowymi o prześwicie prętów 3 cm. Studnie należy wynieść do rzędnej korony stawu i przykryć płytą wraz z włazem.

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

(przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym tzw. wariant zerowy. Wariantowanie rodzajów technologii, rozwiązań technicznych. Wariantowanie lokalizacji – w przypadku inwestycji liniowych, np. najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczno czy inwestorski)

 

Projektowany staw zgodny jest z Decyzją Nr GK-7331-15/07 o warunkach zabudowy dla budowy urządzenia wodnego w obrębie gruntów rolnych w systemie rowów melioracyjnych na działce 3/27 w miejscowości Strzelce wydanej przez Wójta Gminy Strzelce.

 

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

(dane na podstawie przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, uzgodnień z np. zakładem energetycznym, wodociągami).

 

Docelowo po wybudowaniu systemu nawodnień, projektowany staw służyć będzie do nawodnień. Ilość wykorzystywanej wody zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynosić będzie Qh = 34 m³/h, Qd = 340 m³/dobę przy 10 h pompowania.

Projektowane przedsięwzięcie w rozpatrywanym aspekcie w fazie eksploatacji nie będzie wymagało zaopatrzenia w media, ani nie będzie zużywać materiałów i surowców (poza sporadycznymi naprawami i remontami).

W realizacji inwestycji zapotrzebowanie na media i materiały w tej chwili trudne jest do określenia.

 

W tym   szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

  elektryczną ok. 15 kW

  cieplną – kW/MW

  gazową – m³/h

 

6)    Rozwiązania chroniące środowisko:

(rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie tych standardów nie ustalono – np. w przypadku odorów. Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego np. osłony przeciwhałasowe, wentylacja jeśli urządzenia, technologia lub instalacje wskazane w projekcie mogą powodować ponadnormatywny hałas).

 

Instalacja nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Wykonanie inwestycji pozwoli na poprawę stosunków gruntowo – wodnych na terenach przyległych. Budowa zbiornika wpłynie korzystnie na środowisko i mikroklimat najbliższego terenu. Staw pozwoli na retencjonowanie wód ze spływu powierzchniowego i tym samym gromadzenie zasobów wody w okresach nadwyżki i jej późniejsze wykorzystywanie w okresach niedoboru.

Z przyrodniczego punktu widzenia wybudowanie stawu spowoduje w konsekwencji powstanie nowego ekosystemu i wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność gatunkową flory i fauny. Ponadto zbiornik wodny podniesie walory krajobrazowe i estetyczne otoczenia.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie przekroczy standardów jakości środowiska. Staw nie będzie powodować uciążliwości na terenach przyległych.

 

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko w tym:

(obowiązuje konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości)

    ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: -   nie dotyczy

    ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: - nie dotyczy

  ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi itp.): - nie dotyczy

    rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach): - nie dotyczy

  ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): - nie dotyczy

 

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

(dotyczy przypadków zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym /Dz. U. z 1999r. Nr 96, poz. 1110/ i art. 58-70 ustawy Prawo ochrony środowiska. Punkt ten nie dotyczy innych przypadków).

 

Nie wystąpi zagrożenie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa (~ 320 km).

 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

(należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody /parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp./, które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległości, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić).

 

Teren nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody; wzdłuż linii brzegowej stawu projektuje się kształtowanie strefy ekotonowej przez wprowadzenie roślinności wodnej i szuwarowej.

 

 

 

 

                                                             Zastępca Wójta

                                                              /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-09 14:35:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 14:35:45
  • Liczba odsłon: 271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030846]

przewiń do góry