Strzelce, dnia 09.03.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/7/5/09

 

 

                                                                                                              

                      OBWIESZCZENIE -  ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

     

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm),  w związku z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 09.03.2009r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ – 7627/7/4/09 o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry na działce nr 40, gmina Strzelce.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                            /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                       Wnioskodawca

2.                       Strony w postępowaniu administracyjnym

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.                       A/a

                                                  

 

 

 

W załączeniu: postanowienie administracyjne

 

 

 

 

           Strzelce, dnia 09.03.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/7/4/09

 

 

                                   P O S T A N O W I E N I E

 

     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4  oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 6 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Krzysztofa i Anety Czerwińskich, zam. Sierakówek 24, 09 – 500 Gostynin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry na działce nr 40, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 24/2009 z dnia 04.03.2009r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie  znak: PSSE/ZNS/481/47/09 z dnia 04.03.2009r.

 

postanawiam

1.           przedsięwzięcie polegające na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry na działce nr 40, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

2.           nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem pkt 10;

3.           w raporcie należy uwzględnić w szczególności następujące elementy:

3.1 emisja hałasu,

3.2 dane dotyczące zakłóceń fal radiowych i telewizyjnych,

3.3 dane dotyczące możliwości kolizji przedsięwzięcia z trasami przelotowymi ptaków,

3.4 oddziaływanie przedsięwzięcia na otaczającą przyrodę oraz obszar Natura 2000.

 

 

Uzasadnienie

  W dniu 24.02.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Państwa Krzysztofa i Anety Czerwińskich, zam. Sierakówek 24, 09 – 500 Gostynin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry na działce nr 40, gmina Strzelce.

 

Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, iż:

  1. planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600 kW w miejscowości Holendry, gmina Strzelce, na działce o nr ewid. 40, należącej do Inwestora. Wysokość masztu – do 70m; średnica łopat – do 44m. Funkcjonowanie elektrowni polega na wykorzystaniu energii wiatru do obrotu łopat śmigła napędzającego wirnik generatora poprzez przekładnię mechaniczną. Wirnik generuje w prądnicy prąd elektryczny, który następnie po zmianie parametrów prądu w transformatorze przesyłany jest do zewnętrznej sieci energetycznej.

Powierzchnię dla elektrowni wiatrowej zajmować będzie fundament o wymiarach ok. 12m x 12m, o głębokości ok. 2m. Powierzchnia trafostacji wyniesie ok. 4m². Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, wykorzystywany jest rolniczo. Powierzchnia działki wynosi 3,41ha.

 

Przy uwzględnieniu używanych substancji i zastosowanych technologii nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

 

2.                       Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska:

planowane do realizacji przedsięwzięcie usytuowane jest w miejscowości Holendry, gmina Strzelce na działce o numerze ewidencyjnym 40, stanowiącej własność Inwestora, na terenach upraw rolnych. Teren, po wykonaniu prac budowlanych i rekultywacji, będzie wykorzystywany jak dotychczas.

Podczas eksploatacji możliwe jest powstawanie niewielkich ilości odpadów, związanych z wykonywaniem prac konserwacyjnych urządzeń technicznych. Odpady te będą zabierane przez służby nadzoru technicznego i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia dla zwierząt lądowych przewiduje się jako obojętne. W trakcie fazy eksploatacji istnieje groźba kolizji ptaków z obracającym się śmigłem.

 

3.                       Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2:

na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno – błotne, obszary wybrzeży, górskie lub leśne. Nie występuje również obszar Natura 2000.

Ze względu na usytuowanie inwestycja nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze w myśl ustawy o ochronie przyrody.

W fazie realizacji wystąpią okresowe uciążliwości dla mieszkańców najbliższej zabudowy związane z hałasem emitowanym przez pracujące maszyny. W fazie eksploatacji źródłem hałasu będzie pracujący wiatrak. Wykonanie przedsięwzięcia związane będzie z widoczną z daleka, trwałą zmianą krajobrazu.

 

      Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, organ stwierdził, iż w/w przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 6 instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30m, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 mogą  wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 156 w/w ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym działając zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także mając na uwadze art. 156 powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

          Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 –24/2009 z dnia 04.03.2009r. (data wpływu: 06.03.2009r.) wynika, iż planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), z wyłączeniem pkt 10. W opinii znak: PPSE/ZNS/481/47/09 z dnia 04.03.2009r. (data wpływu : 05.03.2009r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał również za zasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 7a, 8c, 12, 18 oraz art. 66 ust. 6  w/w ustawy .

 

          Organ, uwzględniając w/w opinie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) i § 5 w/w rozporządzenia, a przede wszystkim: występowanie emisji i innych uciążliwości, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i co za tym idzie mogące wystąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowanych, a także ewentualne zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych, postanowił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzono, że istnieje możliwość kolizji przedsięwzięcia z trasami przelotowymi ptaków.

       

      Biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdził istnienie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz uznał za zasadne nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                            /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                       Państwo Krzysztof i Aneta Czerwińscy, zam. Sierakówek 24, 09 –500 Gostynin

2.                       Pan Witold Górkiewicz, zam. Aleksandrów 1, 99 – 307 Strzelce

3.                       Pani Dorota Żurada, zam. Holendry 8, 99 – 307 Strzelce

4.                       Pan Jan Wiankowski, zam. Aleksandrów 14 A, 99 – 307 Strzelce

5.                       Pan Zdzisław Gajek, zam. Aleksandrów 8, 99 – 307 Strzelce

6.                       Państwo Stanisław i Jolanta Szydłowscy, zam. Aleksandrów 7, 99 –307 Strzelce

7.                       Pan Andrzej Sadło, zam. Warszawa, ul. Wojciechowskiego 34 m. 211B, 02 – 495 Warszawa

8.                       a/a

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.                       Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-17 10:38:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-17 10:38:22
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030994]

przewiń do góry