Strzelce, dnia 02.03.2009r.

 

GK.-OŚ.7627/3/5/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 02.03.2009r. Wójt Gminy Strzelce wydał postanowienie znak GK.-OŚ. 7627/3/4/09 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii energetycznej 110 kV GPZ Gostynin – GPZ Kutno w przęsłach pomiędzy słupami : nr 53 (istniejący) – 53 A (projektowany) – nr 54 (istniejący) wraz z pracami regulacyjnymi na terenie Gminy Strzelce w związku z budową autostrady A1”.

 

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.  

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                 Zastępca Wójta

                                                             /-/ Ewa Zielak


Otrzymują:

1.   Pełnomocnik wnioskodawcy

2.   Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.  a/a

 

 

                                                      Strzelce, dnia 02.03.2008r.

GK.-OŚ.7627/3/4/09

 

                                                  POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2  oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 7 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90 – 056 Łódź reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Wiszowatego, ul. Wąchocka 4A m. 5, 03 – 934 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii energetycznej 110 kV GPZ Gostynin – GPZ Kutno w przęsłach pomiędzy słupami : nr 53 (istniejący) – 53 A (projektowany) – nr 54 (istniejący) wraz z pracami regulacyjnymi na terenie Gminy Strzelce w związku z budową autostrady A1”, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 10/2009 z dnia 12.02.2009r. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak: PWIS-NS-OZNS-476/8/09 174 z dnia 18.02.2009r.

 

postanawiam

 

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii energetycznej 110 kV GPZ Gostynin – GPZ Kutno w przęsłach pomiędzy słupami : nr 53 (istniejący) – 53 A (projektowany) – nr 54 (istniejący) wraz z pracami regulacyjnymi na terenie Gminy Strzelce w związku z budową autostrady A1”.

 

Uzasadnienie

 

             W dniu 23.01.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90 – 056 Łódź reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Wiszowatego, ul. Wąchocka 4A m. 5, 03 – 934 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii energetycznej 110 kV GPZ Gostynin – GPZ Kutno w przęsłach pomiędzy słupami : nr 53 (istniejący) – 53 A (projektowany) – nr 54 (istniejący) wraz z pracami regulacyjnymi na terenie Gminy Strzelce w związku z budową autostrady A1”.

 

         Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że przedmiotem przebudowy jest odcinek istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV w związku z realizacją autostrady A1. Projektowana inwestycja będzie położona na terenie gminy Strzelce, na następujących działkach ewidencyjnych:

  obręb Sójki: 63/2, 60/4, 58/2, 60/3, 58/3, 58/4, 59/8, 59/6, 59/4, 59/7, 59/9, 152/10, 7/8, 7/7, 133/1, 19/2, 20/1, 135, 52/3, 52/2;

  obręb Bociany: 64/3, 22/3, 23/1, 24/4, 24/3, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29, 47, 34, 49, 35, 36/2, 36/1;

  obręb Strzelce Kolonia: 4, 3/1, 3/2, 3/3, 2/1;

  obręb Strzelce IHiAR: 6/1.

Aktualizowana linia energetyczna jest linią istniejącą. Wchodzi w skład polskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej. Teren położony pomiędzy słupami nr 53 i 54 jest wykorzystywany rolniczo. Pod odcinkiem linii pomiędzy słupami nr 54 – nr 55 przebiega droga Kutno – Żychlin.

  Istniejąca linia elektroenergetyczna Gostynin – Kutno jest jednotorową linią napowietrzną, ułożoną na słupach o konstrukcji kratowej. Odcinek linii, przewidziany do przebudowy, zostanie także wykonany jako napowietrzny. Słup o konstrukcji kratowej zostanie zmontowany na ziemi, a następnie podniesiony i zamontowany na uprzednio przygotowanych fundamentach.

W sąsiedztwie przebudowywanej linii znajdują się pola uprawne oraz nieliczna rozproszona jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa). Pod analizowanym odcinkiem linii 110 kV nie stwierdzono występowania zieleni niskiej i wysokiej.

Odległości do najbliższych budynków w odniesieniu do przebudowywanego odcinka wynoszą około 57 m na zachód od istniejącego słupa nr 54 i około 205 m na południe od projektowanego słupa nr 53 A, około 55 m na południe od istniejącego słupa nr 54 i około 280 m na południe od projektowanego słupa nr 53 A.

W pobliżu linii przebiegają dwie napowietrzne linie wysokiego napięcia.

Powierzchnia nieruchomości, jaka zostanie zajęta poprzez budowę projektowanego słupa wynosić będzie około 64 m². Prace budowlane będą prowadzone na długości około 360 m, prace regulacyjne, polegające na regulacji zwisów przewodów roboczych i odgromowych będą prowadzone na długości około 2. 075 m.

 

  Etap realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczony czasowo i przestrzennie. W okresie jego realizacji pobierana woda będzie zużywana na potrzeby socjalno – bytowe pracowników. Wytworzone odpady będą tymczasowo, selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach a następnie przekazywane specjalistycznym firmom. Z analizy karty informacyjnej wynika również, że w stosunku do analizowanego odcinka linii 110 kV Gostynin – Kutno sąsiadujące budynki mieszkalne znajdują się poza zasięgiem maksymalnego oddziaływania pola elektrycznego emitowanego podczas pracy tejże linii.

Stwierdzono również, iż w odniesieniu do odcinka w/w linii nie występuje podwyższony poziom zakłóceń radioelektrycznych.

 

  W sąsiedztwie inwestycji nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych ani też innych elementów przyrody podlegających ochronie jako formy ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie znajduje się również na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Nie występuje tu także roślinność pomnikowa ani obszar Natura 2000.

    

Ze względu na usytuowanie i charakter planowanego przedsięwzięcia inwestycja nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze.

 

                     Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem i kartą informacyjną, organ stwierdził, iż w/w przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 7 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, niewymienione w § 2, ust. 1 pkt. 7 należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

                     Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z  z art. 63 ust. 2 wymienionej ustawy, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

           Zgodnie z art. 156 w/w ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

           W związku z powyższym działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także mając na uwadze art. 156  powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie na podstawie art. 78 ust.1 pkt 1 w/w ustawy, zgodnie z którym w przypadku przedsięwzięć takich jak napowietrzne linie elektroenergetyczne organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust.1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2 jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, przesłał wniosek znak : GK. - OŚ. 7627/3/2/09 z dnia 28.01.2009r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, celem załatwienia go zgodnie z kompetencjami.

 

            Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 10/2009 z dnia 12.02.2009r. (data wpływu: 17.02.2009r.) wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W opinii znak: PWIS – NS – OZNS – 476/8/09 z dnia 18.02.2009r. (data wpływu : 26.02.2009r.), Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii energetycznej 110 kV GPZ Gostynin – GPZ Kutno w przęsłach pomiędzy słupami : nr 53 (istniejący) – 53 A (projektowany) – nr 54 (istniejący) wraz z pracami regulacyjnymi na terenie Gminy Strzelce w związku z budową autostrady A1”.

 

          Organ, uwzględniając w/w opinie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 5 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdził, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą uwarunkowania kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Planowana inwestycja będzie realizowana w związku  z budową autostrady A1. Celem inwestycji  będzie dostosowanie miejsca przecięcia projektowanej drogi z przedmiotową linią elektroenergetyczną do stanu zgodnego z obowiązującymi normami i przepisami.  

W rezultacie przebudowy nastąpi zwiększenie wysokości zwisu przewodów roboczych nad projektowaną drogą, co jet niezbędne do zachowania norm bezpieczeństwa.

Planowana przebudowa linii elektroenergetycznej prowadzona zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska nie spowoduje zmian w środowisku, natomiast pozwoli na zachowanie norm bezpieczeństwa.    

         Biorąc powyższe pod uwagę, organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „przebudowie linii energetycznej 110 kV GPZ Gostynin – GPZ Kutno w przęsłach pomiędzy słupami : nr 53 (istniejący) – 53 A (projektowany) – nr 54 (istniejący) wraz z pracami regulacyjnymi na terenie Gminy Strzelce w związku z budową autostrady A1”.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

                                                               Zastępca Wójta

                                                              /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Pan Andrzej Wiszowaty, ul. Wąchocka 4A m. 5, 03 – 934 Warszawa – pełnomocnik wyznaczony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90 – 056 Łódź

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      a/a

 

 

Do wiadomości:

1.                      Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.                      Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Wodna 40, 90 – 046 Łodź

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-09 08:29:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-09 08:29:02
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030691]

przewiń do góry