Strzelce, dnia 12.02.2009r.

GK.- OŚ.7627/1/7/09

                         

                      

OBWIESZCZENIE -  ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

       Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12.02.2009r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ – 7627/1/6/09 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce

4.                      a/a

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu postanowienie Wójta Gminy Strzelce

 

 

 

 

 

 

                                                      Strzelce, dnia 12.02.2008r.

GK.-OŚ.7627/1/6/09

 

                                                   POSTANOWIENIE

 

     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2  oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 65 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Proszkownia Mleka w Krośniewicach”, ul. Łęczycka 38, 99 - 340 Krośniewice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 2/2009 z dnia 10.02.2009r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE/ZNS/481/6/09 z dnia 16.01.2009r.

 

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce

 

Uzasadnienie

 

      W dniu 07.01.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Proszkownia Mleka w Krośniewicach”, ul. Łęczycka 38, 99 - 340 Krośniewice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej  na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że: planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu studni głębinowej do poboru wód podziemnych w ilości 48m³/godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

Woda pobierana ma być na potrzeby technologiczne i potrzeby socjalno – bytowe zakładu w Niedrzewiu Drugim o profilu mleczarskim. Głębokość studni: 60,8m, średnica filtru kolumnowego: 250mm.

Przedsięwzięcie wykonane zostanie na terenie działki nr 8 o powierzchni 1,25 ha, stanowiącej własność wnioskodawcy, przy czym urządzenie wodne zajmie powierzchnię 2,01 m², tj. ok. 0,016% działki.

Ze studni pobierana będzie woda za pomocą pompy głębinowej typ G – 60, opuszczonej do głębokości 30m ppt.

W zasięgu leja depresji wytworzonego w wyniku eksploatacji studni nie stwierdzono innych użytkowników tej samej warstwy wodonośnej.

Pobór wód nie będzie generował powstawania odpadów stałych, odpady ciekłe (ścieki technologiczne i socjalno – bytowe) po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni będą odprowadzane do odbiornika, którym jest rów melioracyjny R – A3... w km 0 + 650 i dalej rowem R – A w km 3 + 450, który prowadzi wody do rzeki Głogowianki.

Nie przewiduje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia czy też pole elektromagnetyczne.

Przy uwzględnieniu używanych substancji i zastosowanych technologii nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno – błotne, obszary wybrzeży, górskie lub leśne. Nie występuje również obszar Natura 2000.

Ze względu na usytuowanie inwestycja nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze.

 

      Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, organ stwierdził, iż w/w przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 65 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż 10m³/h należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z  z art. 63 ust. 2 wymienionej ustawy, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

     Zgodnie z art. 156 w/w ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

        W związku z powyższym działając zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także mając na uwadze art. 156  powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 27.01.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Kutnie znak : RŚ. 7633 – 2/2009 z dnia 23.01.2009r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 04.02.2009r. i załączonymi do niego danymi uzupełniono brakujące informacje.

         Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 2/2009 z dnia 10.02.2009r. (data wpływu: 11.02.2009r.) wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W opinii znak: PPSE/ZNS/481/6/09 z dnia 16.01.2009r. (data wpływu : 21.01.2009r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  uznał za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie.

 

          Organ, uwzględniając w/w opinie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 5 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdził, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą uwarunkowania kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych prowadzone zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska nie spowoduje zmian w środowisku.

        Biorąc powyższe pod uwagę, organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  na wykonaniu urządzenia wodnego, studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Proszkownia Mleka w Krośniewicach”, ul. Łęczycka 38, 99 -340 Krośniewice

2.                      a/a

 

 

Do wiadomości:

1.                      Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-20 13:54:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 13:54:48
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030936]

przewiń do góry