Strzelce, dnia 19.12.2008r.

 

GK – OŚ. 7627/6/5/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE -  ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

      

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm),  w związku z art. 21 ust. 1 pkt 8 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 19.12.2008r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ – 7627/6/4/08 o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2.

.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

                                                            Wójt

                                               /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

W załączeniu :

-treść postanowienia

 

                                                                                                           

 

 

Strzelce, dnia 18.12.2008r.

 

GK – OŚ – 7627/6/4/08

 

 

               P O S T A N O W I E N I E

 

     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4  oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 6 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Świecy, właścicielki firmy „ADMMAG” Sójki 2, 99 – 307 Strzelce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 121/2008 z dnia 26.11.2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie  znak: PSSE/ZNS/481/284/08 z dnia 04.12.2008r.

 

postanawiam

1.                 przedsięwzięcie polegające na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600 kW i wysokości masztu do 70m (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

2.                 nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2, w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) z wyłączeniem pkt 10;

3.                 w raporcie należy uwzględnić w szczególności następujące elementy:

3.1 emisja hałasu

3.2 emisja promieniowania elektromagnetycznego, zakłóceń fal radiowych i telewizyjnych

3.3 dane dotyczące możliwości kolizji przedsięwzięcia z trasami przelotowymi ptaków

3.4 oddziaływanie na obszary Natura 2000 i otaczającą przyrodę

3.5 usytuowanie w stosunku do sąsiedztwa z obszarami zabudowy mieszkaniowej

3.6 określenie możliwości dojazdu do masztu z uwzględnieniem wymogów ochrony powierzchni ziemi.

 

Uzasadnienie

      W dniu 17.11.2008r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Pani Agnieszki Świecy, właścicielki firmy „ADMMAG” Sójki 2, 99 – 307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2.

      Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, organ stwierdził, iż w/w przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 6 instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30m, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 mogą  wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Działając zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) a także mając na uwadze art. 156  powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem z dnia 18.11.2008r. w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia.

      Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 121/2008 z dnia 26.11.2008r. wynika, iż planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W opinii znak: PPSE/ZNS/481/284/08 z dnia 04.12.2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  uznał również za zasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

          Organ, uwzględniając w/w opinie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) i § 5 w/w rozporządzenia, a przede wszystkim: występowanie emisji i innych uciążliwości, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i co za tym idzie mogące wystąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowanych, a także ewentualne zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzono, że planowana inwestycja przewiduje budowę masztu o wysokości do 70m, istnieje zatem możliwość kolizji przedsięwzięcia z trasami przelotowymi ptaków.

        Biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdził istnienie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz uznał za zasadne nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

                                                                        Wójt

                                                      /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymują:

      1. Pani Agnieszka Świeca, zam. Sójki 2, 99 – 307 Strzelce

      2. Pan Adrian Świeca zam. Sójki 2, 99 – 307 Strzelce

      3. Pan Zygmunt Śliwicki, zam. Sójki 6, 99 – 307 Strzelce

      4. Pani Barbara Śliwicka, zam. Sójki 6, 99 – 307 Strzelce

      5. Pan Zbigniew Błaszczak, zam. Sójki 29, 99 – 307 Strzelce

      6. Pani Jadwiga Błaszczak, zam. Sójki 29, 99 – 307 Strzelce

      7. Pani Alina Lachowicz, zam. Sójki 5, 99-307 Strzelce

      8. Wójt Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

      9. a/a

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.                 Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-19 14:28:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-19 14:28:41
  • Liczba odsłon: 271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030609]

przewiń do góry