O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT  GMINY  STRZELCE

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koziej Górze, gmina Strzelce.

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, na której znajdują się fragmenty budynku mieszkalnego ( w stanie ruiny ) będąca własnością Gminy Strzelce, położona w Koziej Górze, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 3/12 o powierzchni 0,3400 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzona jest księga wieczysta nr LD1K/000 31347/2.

2. Nieruchomość znajduje się na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce nieruchomość oznaczona jest jako teren adaptacji, przekształceń i intensyfikacji układu osadniczego o dominującej funkcji zagrodowej w obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Według ewidencji gruntów i budynków są to użytki rolne zabudowane.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2008 roku o godzinie 10 00  w Urzędzie Gminy Strzelce ul. Leśna 1, pokój nr 15.

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 17. 000,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  tj.  170,00 zł .  

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.700,00 zł   do dnia  03 października  2008r. w gotówce w kasie Urzędu Gminy Strzelce lub przelewem  na konto Gminy Strzelce w Banku Spółdzielczym w Strzelcach  65903500070000100720000020.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Strzelce.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego. Jeżeli osoba, która przetarg wygra , uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez nią wadium  nie podlega zwrotowi.

7. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

8. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości  ponosi nabywca nieruchomości. Nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa nabywcy celem sporządzenia umowy notarialnej upoważnia właściciela do odstąpienia od jej zawarcia.

9. Osoby biorące udział w przetargu  winny zapoznać się z przedmiotem przetargu, przed jego rozpoczęciem, ponieważ granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

10. Wójt Gminy Strzelce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

11. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnych stosownie do art. 3 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

12. Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Strzelce lub telefonicznie (0-24) 356-66-20.

 

 

Strzelce, 05 września 2008 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-05 07:56:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-05 07:56:45
  • Liczba odsłon: 283
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030479]

przewiń do góry