Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Strzelce  - etap III”.      

 

                                                                                           Strzelce,dnia 26.06.2008r.

 

GK – OŚ – 7627/3/5/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 / oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Strzelce zawiadamia, że w dniu 26.06.2008r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Strzelce znak : GK-OŚ-7627/3/08 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Strzelce  - etap III”.

 

I.   Z treścią decyzji można zapoznać się w godzinach pracy urzędu  w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, gdzie znajdują się akta sprawy, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.  

     

II.  Zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 pkt. 4a i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 / Wójt Gminy Strzelce informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Strzelce znak : GK-OŚ-7627/3/08 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Strzelce  - etap III”.

                                                                                                                Wójt

                                                                                                /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

Otrzymują:

1.        Strony postępowania poprzez obwieszczenie

2.        a/a                                                                                                         

                                                                                          Strzelce, dnia 26.06.2008r.

 

 

GK-OŚ-7627/3/4/08

 

 

 

D e c y z j a

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz z § 3 ust. 1 pkt 72 i  72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r.  Nr 25, poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 i z 2007r. Nr 158, poz. 1105), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Strzelce  - etap III”

 

umarzam

 

postępowanie administracyjne prowadzone przez Wójta Gminy Strzelce znak GK-OŚ-7627/3/08 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Strzelce  - etap III”.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 09.06.2008r. Urząd Gminy Strzelce wystąpił do Wójta Gminy Strzelce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Strzelce  - etap III”.

Zgodnie z obowiązującym prawem Wójt Gminy Strzelce wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

   Z postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE/ZNS/481/144/08 z dnia 19.06.2008r.  wynika, że obowiązek sporządzenia raportu dla omawianego przedsięwzięcia nie jest wymagany.

Natomiast z treści pisma Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633-69/2008 z dnia 18.06.2008r. wynika, iż procedurze oceny oddziaływania na środowisko podlegają wyłącznie kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. Przedmiotu postępowania nie stanowią przykanaliki na działkach prywatnych.

        Zgodnie z  § 3 ust.1 pkt 72 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r.  Nr 25, poz.2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 i z 2007r. Nr 158, poz. 1105), przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

    W świetle przepisów w/w rozporządzenia procedurze oceny oddziaływania na środowisko podlegają instalacje oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców (§ 2 ust. 1 pkt 38 w grupie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) oraz w grupie przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany – instalacje do oczyszczenia ścieków niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców (§ 3 ust. 1 pkt 72) oraz   kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków  z co najmniej dwóch kanałów bocznych (§ 3 ust. 1 pkt 72a).

       Z analizy przedstawionej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że przewiduje ono budowę  540,3 mb sieci kanalizacyjnej Dn 200 i 230,3 mb przyłączy Dn 160 do 11 nieruchomości. Przedsięwzięcie dotyczy budowy kanału bocznego, który będzie obsługiwał 52 równoważnych mieszkańców.

      Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Strzelce – etap III nie podlega  procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

     Biorąc powyższe pod uwagę bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                         /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Strony postępowania poprzez obwieszczenie

2.         a/a

 

Do wiadomości:

1.        Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-27 07:31:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-27 07:31:08
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030546]

przewiń do góry