1. Nr IV/26/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
 2. Nr IV/27/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Strzelce na 2007 rok.
 3. Nr IV/28/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Klonowcu Starym.
 4. Nr IV/29/07 z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Strzelce w sprawie rekomendacji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin  "CENTRUM".
 5. Nr V/30/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
 6. Nr V/31/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnrgo.
 7. Nr V/32/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji.
 8. Nr V/33/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.
 9. Nr VI/34/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2006 rok.
 10. Nr VI/35/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r . w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Strzelce.
 11. Nr VI/36/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/30/07 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
 12. Nr VI/37/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 13. Nr VII/38/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Zgórze (działki nr 40/3 i 38/3)
 14. Nr VII/39/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 15. Nr VII/40/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Strzelce do zaciągnięcia zobowiazania wekslowego.
 16. Nr VIII/41/07 z dnia 8 sirpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego radzie gminy zgłoszonych kandydatów na ławników.
 17. Nr VIII/42/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
 18. Nr VIII/43/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 19. Nr VIII/44/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie upowaznienia II wiceprzewodniczącego Rady Gminy Strzelce do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Strzelce.
 20. Nr IX/45/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzelce.
 21. Nr IX/46/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 22. Nr X/49/07 z dnia 19 września 2007 r . w sprawie wyboru ławników.
 23. Nr X/50/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w realizacji zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz przeznaczania na ten cel środków finansowych.
 24. Nr X/51/07 z dnia   19 września 2007 r. w sprawie określenia górnych opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 25. XI/53/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego .
 26. XII/55/07   z dnia   5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2008 r.  
 27. XII/56/07 z   dnia   5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 28. XII/57/07 z   dnia   5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 29. XII/58/07  z   dnia   5 grudnia 2007 r.   w sprawie opłaty targowej.
 30. XII/60/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 31. XII/61/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego .
 32. XII/62/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.   zmieniająca Statut Gminy Strzelce.
 33. XII/63/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca Regulamin Rady GminyStrzelce.
 34. XII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy   Strzelce”.
 35. XIII/66/07  z   dnia   28 grudnia 2007 r .   zmieniająca   uchwałę   nr   XII/56/07   Rady   Gminy   Strzelce   z   dnia   5    grudnia   2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 36. XIII/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/33/03 Rady Gminy Strzelce z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego sołectwa zmienioną uchwałą Nr XXV/133/05 Rady Gminy Strzelce z dnia 16 marca 2005 roku.
 37. XIII/69/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.
 38. XIII/70/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 39. XIII/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

   

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-20 09:48:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-21 10:25:31
 • Liczba odsłon: 571
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031261]

przewiń do góry