UCHWAŁA   NR   XXXV/184/06  

RADY   GMINY STRZELCE

  z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie   budżetu na 2006 rok

 

 

 

Na   podstawie art. 18   ust.2   pkt. 4,   pkt.   9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   ( t.j.   Dz. U. z 2001 r Nr 142,   poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,   poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i z 2006 r. Nr 17,     poz. 126 ) oraz art.   166, art.184 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005   roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz 2104)   oraz    art. 403   i    406   ustawy    z   dnia   27   kwietnia   2001 roku    Prawo   ochrony   środowiska   (   Nr 62,   poz. 627, Dz. U. z 2001 r.    Nr 115,poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392,   Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784; z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,   poz. 1458   i Nr 249, poz.   2104)

 

Rada Gminy Strzelca uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 6 884 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację   zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 875 535 zł, zgodnie z załącznikiem   nr 2 ,

2) dochody z tytułu   wydawania zezwoleń   na sprzedaż   napojów   alkoholowych w wysokości 29 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

                3. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych   jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r. w kwocie 11 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

                § 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy   w wysokości 7 767 435 zł, zgodnie z   załącznikiem   nr 5.

                2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące, w tym w szczególności:

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b)        dotacje

c)        wydatki na obsługę długu

2) wydatki majątkowe w wysokości   1 249 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.        

                3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki związane z realizacją   zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 875 535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 ,

2) wydatki związane z realizacją   zadań wspólnych zrealizowanych porozumień zawartych z   innymi   jednostkami   samorządu terytorialnego   w wysokości   27 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

3) wydatki na realizację    zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów   alkoholowych w wysokości 29 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

                § 3. Planowany deficyt wynosi 883 280 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami wymienionymi w § 4.

                § 4 . 1. Ustala się przychody w wysokości 1 241 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 862 754 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych   na rachunku bieżącym   budżetu gminy,   w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek   z lat ubiegłych w kwocie 379 126 zł.

2.        Ustala się rozchody w wysokości 358 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,

                § 6 . Uchwala się limity wydatków na zadania objęte   wieloletnim programem   inwestycyjnym stosownie do załącznika nr 11 ,

                § 7.   Uchwala się wydatki na programy i projekty   realizowane   ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 65 120 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 .

                § 8.   Określa   się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu   Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr   13 .

                § 9.   Ustala się dotacje dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 163 500 zł zgodnie z załącznikiem nr   14 , z tego dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach w wysokości 62 500 zł,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach w wysokości 101 000 zł.

                § 10 . Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł

                § 11 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu   zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie:

1)   występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 100 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę   wcześniej   zaciągniętych zobowiązań w wysokości 862 754 zł.

                § 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów   i pożyczek na pokrycie występującego   w ciągu roku   budżetowego deficytu w kwocie   100 000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących   między § §   i rozdziałami w ramach     jednego   działu,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach   w innych bankach.

                § 13 . Do uchwały   budżetowej dołącza się   prognozę długu   , zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§ 14. 1. Wykonanie uchwały powierza się   Wójtowi Gminy

 

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do :

1) przedstawienia       Radzie    Gminy     Strzelce   i    RIO   w Łodzi Zespół   Zamiejscowy   w   Skierniewicach, informacji   z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej z   uwzględnieniem działów ,   rozdziałów,   paragrafów   za   I   półrocze   do   31   sierpnia 2006 roku;

2) przedstawienia    Radzie    Gminy    sprawozdania    rocznego    z    wykonania        budżetu      zawierającego   zestawienie    dochodów   i    wydatków       wynikające     z      zamknięć      rachunku budżetu w podziale na   działy,    rozdziały    z    wyodrębnieniem :    wydatków    bieżących,   w tym:   w szczególności   wynagrodzeń i   pochodnych     od    wynagrodzeń,    dotacji,     wydatków   majątkowych oraz    przesłania   danych do RIO   w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach    w terminie do dnia   20 marca 2007 roku.

 

§   15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

§ 16. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty lub na tablicy informacyjnej UG.

 

§   17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

PLAN BUDŻETU

  GMINY STRZELCE NA 2006 ROK

 

 

Budżet   gminy został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przy opracowaniu   projektu ustawy budżetowej na 2006 rok

 

Przyjęto m. in. że:

-           Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5 %

-           Średnioroczny wskaźnik   wzrostu   wynagrodzeń   w   państwowej   sferze   budżetowej   wynosi 101,5   %;

-           składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;

 

Zgodnie z informacją Ministra Finansów   z dnia 14.03. 2006 r. do   budżetu przyjmuje się subwencję ogólną w kwocie 3 570 416 zł, składającą się z części wyrównawczej w kwocie 1 306 950 zł, w tym: kwoty podstawowej 952 724 zł i kwoty uzupełniającej 354 226 zł   oraz części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie   - 2 263 466 zł jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 528 678 zł.

 

Plan zakłada, że dochody zostaną uzyskane w kwocie 6 884 155 zł.

 

W strukturze dochodów wyróżnia się:

 

1.         Dochody z podatków i opłat w kwocie 1 524 150 zł;

2.         Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 528 678 zł;

3.         Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 000 zł;

4.         Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w   kwocie 875 535 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych – 148 456 zł;

5.         Dotacje przekazane   z funduszy celowych na realizację zadań bieżących   w kwocie 170 800 zł;

6.         Subwencja ogólna w kwocie 3 570 416 zł;

7.         Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 65 120 zł.

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

Dochody obejmują opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego rolników w kwocie 1 000 zł.

 

Leśnictwo

 

Wpłaty z tyt. dzierżawy   gruntów przez Koła Łowieckie   wyniosą 3 000 zł.

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Dział ten obejmuje dochody z tyt. opłaty za wodę w kwocie 243 000 zł i odsetki w kwocie 3 000 zł.

 

 

 

Transport i łączność

 

Dział ten   obejmuje wpływy   za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 200 zł.

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

Planuje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 107 500 zł , w tym: z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 7 000 zł, czynsz za mieszkania i lokale użytkowe oraz z dzierżawy gruntów   - 90 000 zł, sprzedaż nieruchomości   - 10 000 zł   i odsetki 500 zł.

 

Administracja publiczna

 

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów   pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań bieżących   zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 086 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 550 zł. Wpływy za specyfikację wyniosą 200 zł.

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Przewiduje się uzyskanie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2006 r w kwocie 716 zł.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

  Planuje   się uzyskanie dotacji celowej na obronę cywilną w kwocie 500 zł.

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości   prawnej

 

Planuje się uzyskanie dochodów   z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych jako udział stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 528 678 zł oraz   z   tyt.   podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 000 zł.

Dochody z podatku rolnego – 413 200 zł, leśnego – 7 100 zł. od nieruchomości – 530 000 zł, od środków transportowych – 44 200 zł i odsetek od   nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwotę    11 200 zł,   podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000 zł, podatku od spadku i darowizn – 4 000 zł , opłaty targowej – 500 zł, podatku od posiadania psów – 1 000 zł, wpływów z różnych opłat 1 200 zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych – 35 000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosą   30 000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 3 000 zł.

 

Różne rozliczenia

 

Planowana subwencja ogólna   to   kwota 3 570 416 zł, w tym część oświatowa to kwota   2 263 466 zł   i część wyrównawcza – 1 306 950 zł, składająca się z kwoty podstawowej – 952 724 zł i kwoty uzupełniającej – 354 226 zł.   Planuje się uzyskanie   kwoty 20 000 zł z tyt. odsetek od lokat środków na rachunku lokat terminowych.

 

Oświata i wychowanie

 

Planuje się uzyskanie dochodów z tyt. usług autokarem w kwocie 3 000 zł oraz opłaty za użytkowanie sali gimnastycznej 6 000 zł. Środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 65 120 zł

 

 

  Ochrona zdrowia

 

Planuje się uzyskanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż   alkoholu w kwocie 29 300 zł.

 

Pomoc   społeczna

 

Dział ten obejmuje dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom   w kwocie 805 233 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 140 186 zł.

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

Dział ten obejmuje kwotę rekompensującą utracone dochody   z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w kwocie 170 800 zł.

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Planuje się dotację celową na dofinansowanie świadczeń systemu   pomocy materialnej   dla uczniów    o charakterze   socjalnym w kwocie 8 270 zł.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Planuje się uzyskanie środków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków od osób zainteresowanych tą inwestycją w kwocie 20 000 zł oraz opłatę produktową w kwocie 1 000 zł.

 

 

 

Planowane wydatki w 2006 roku to   kwota 7 767 435 zł.

 

 

Poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

Dział ten obejmuje składkę na izby rolnicze w wysokości 8 064 zł. Wśród zadań inwestycyjnych planowanych w tym dziale to sporządzenie dokumentacji na spinkę wodociągową Strzelce – Bociany w łącznej kwocie 10 000 zł.

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 248 651 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 52 907 zł, odpis na ZFŚS wydatki rzeczowe   na:   zakup energii dla trzech Stacji Uzdatniania Wody, zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych, naprawę hydrantów, dozór techniczny, badanie wód, pobór wody z Żurawieńca, remont sprężarek w ramach remontu SUW Klonowiec I etap, opłatę za korzystanie ze środowiska, usługi Ostrówkiem i inne..

 

Transport i łączność

 

Kwotę 973 500 zł planuje się przeznaczyć na drogi, w tym na przebudowę drogi osiedlowej ul Słoneczna w   Strzelcach –610 000 zł, przebudowę dróg dojazdowych do pól – 210 000 zł oraz m.in na odśnieżanie,   wznowienie granic i komunalizację dróg i inne drobne remonty dróg. Planuje się również dotację celową dla Urzędu Miasta w Kutnie   na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( zadania realizowane przez   MZK   -   świadczenie usług przewozowych ) w kwocie        16 050,00 zł. Łącznie wydatki w tym dziale to 991 500 zł.

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

Wydatki bieżące   w tym dziale związane będą z remontem dachu na budynku komunalnym w Muchnicach (tzw. czworak), utrzymaniem budynków komunalnych – zakup gazu, oleju i konserwacja kotłowni budynku UG, budynku po szkole podstawowej w Muchnicach i przedszkola, badaniem instalacji elektrycznej i odgromowej, badaniem instalacji wentylacyjno-dymowej, sporządzeniem dokumentacji na adaptację budynku po szkole podstawowej w Muchnicach, wykonaniem książek obiektów budowlanych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, z kosztami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, wypisów, wyrysów, wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za grunty zajęte pod drogę i innych w łącznej kwocie 268 050 zł.

 

Działalność usługowa

 

Wydatki w tym dziale związane będą z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 30 000 zł.

 

Administracja publiczna

 

Dział ten obejmuje wydatki na :

1.         Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących prace zlecone , koszty transportu dowodów osobistych Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy, akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony,   które wyniosą 69 086 zł w ramach dotacji.

2.         Utrzymanie Rady tj. dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych,   zakup art. biurowych oraz kawy, herbaty, promocja gminy i inne   w łącznej   kwocie 48 600 zł.

3.         Utrzymanie pracowników Urzędu Gminy – administracji i obsługi   tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, energia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opracowanie planu p.poż. obsługa BIP, rozmowy telefoniczne, zrzut ścieków, szkolenie pracowników, umowy zlecenia z   informatykiem, radcą prawnym, ubezpieczenie samochodów, budynku   oraz wydatki majątkowe (10 000 zł)   - zakup komputerów. Łączna kwota wydatków to   896 281 zł.

4.         Utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych , diety sołtysów za udział na zaproszenie w 4 sesjach zgodnie z podjętą uchwałą oraz utrzymanie USC w kwocie 71 804 zł.

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosą 716 zł.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Planowane wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem OSP   tj. umowa zlecenie z kierowcami dieta komendanta OSP, zakup paliwa, przeglądy samochodów, ubezpieczenie itp. i wyniosą 55 000 zł. Planowane wydatki na obronę cywilną to 5 800 zł. Planuje się przekazać kwotę 30 000 zł Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu.

  Łącznie wydatki w tym dziale wyniosą   80 800 zł

 

 

 

 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Dział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia   agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów, usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków, koszty egzekucyjne, zakup materiałów i inne w łącznej kwocie    26 000 zł.

 

Obsługa długu publicznego

 

Planowana kwota odsetek od kredytów   to 51 000 zł.

 

Różne rozliczenia

 

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł.

 

Oświata i wychowanie.

 

Na utrzymanie Oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 2 888 291   w tym:   utrzymanie 2 szkół podstawowych   w kwocie 1 516 464 zł, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Klonowcu w kwocie 34 596 zł, utrzymanie gimnazjum – 973 554 zł,   utrzymanie przedszkola   – 117 922 zł, dowożenie uczniów do szkół – 231 163 zł, doskonalenie nauczycieli – 13 140 zł oraz   wydatki na współfinansowanie   Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty jako dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu w kwocie 1 452 zł,

W/w wydatki obejmują   remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Strzelcach.

 

Ochrona Zdrowia.

 

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 29 300 zł dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeznacza się na wyposażenie dzieci na wyjazd na kolonie, spotkanie z psychologiem, obsługę punktu konsultacyjnego, prelekcje, prenumeratę, zakup leków, szkolenia członków komisji, diety itp.

 

Pomoc Społeczna.

 

Wydatki na świadczenia rodzinne z 3 % kosztami obsługi   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne (rozdz. 85212) to kwota 778 700 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach dotacji wyniosą 3 011 zł.

Planuje się wydatki na zasiłki i pomoc w naturze   w kwocie 109 306 zł .

Na utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej planuje   się przeznaczyć kwotę 148 951 zł. Są to środki własne i pochodzące z dotacji celowej   na zadania własne.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 38 000 zł, oraz kwotę 28 442 zł na dożywianie dzieci w szkołach, kwotę 21 833 zł na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi   łącznie – 1 558 zł.

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Strzelcach   planuje się przeznaczyć          137 591 zł. W ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się przeznaczyć własne środki w kwocie 40 000 zł i pochodzące z dotacji na miesiąc styczeń i luty w kwocie 8 270 zł.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Dział ten obejmuje planowane wydatki   związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego tj. konserwację oświetlenia ulicznego, prace remontowe oraz zużycie energii w kwocie 100 000,00 zł,   składkę na rzecz Związku Gmin – 20 004 zł oraz inne wydatki bieżące związane m.in. ze zbiórką odpadów (dzierżawa i opróżnianie kontenerów), utrzymaniem psów w schronisku i ich wyłapywaniem, zbiórką szkła. Wydatki majątkowe związane z budową 10 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków   i wykonaniem dokumentacji na sieć kanalizacyjną w miejscowości Klonowiec i Siemianów   to kwota 407 000 zł

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Dział ten   obejmuje wydatki związane z utrzymaniem instytucji   kultury:   Gminnej Biblioteki Publicznej   i   Gminnego Ośrodka Kultury. Na utrzymanie GOK przeznacza się dotację w   kwocie      62 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie zespołów , organizowanie wycieczek oraz uroczystości gminnych. Dotację w kwocie 101 000 zł przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i 2 filii. Na ochronę i konserwację zabytków przeznacza się 4 000 zł.

 

Kultura fizyczna i sport

 

Na zadania z zakresu sportu planuje się kwotę 5 000 zł.

 

 

Występujący deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.

 

Planuje się uzyskanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 090 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wydane nowe dowody osobiste                     -               11 000 zł

- opłat za udostępnienie danych osobowych                -                      90 zł.

 

 

 

 

 

P LAN

 

B U D Ż E T U    G M I N Y    S T R Z E L C E

 

DOCHODY   BUDŻETOWE   NA   2006   ROK

                                                              

 

Dz.

 

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

PLAN

NA

2006 ROK

1

2

3

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

Wpływy z różnych opłat

 

 

     1 000

 

1 000

 

 

020

 

Leśnictwo

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

3 000

 

3 000

 

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Wpływy z usług

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 

246 000

 

243 000

 

3 000

 

600

 

Transport i łączność

 

Wpływy z różnych dochodów

 

 

1 200

 

1 200

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

 

107 500

 

7 000

 

 

90 000

 

 

 

 

500

 

10 000

 

- 2 -

 

 

1

2

3

 

750

 

Administracja publiczna   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dotacje celowe otrzymane z  budżetu  państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy z różnych opłat

 

69 836

 

69 086

 

 

 

550

 

200

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

716

 

 

716

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

500

 

500

 

756

 

Dochody od  osób  prawnych,  od  osób   fizycznych  i  od  innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

Podatek od nieruchomości

 

Podatek rolny

 

Podatek leśny

 

Podatek od środków transportowych

 

 

1 615 078

 

 

 

5 000

 

 

528 678

 

1 000

 

530 000

 

413 200

 

7 100

 

44 200

 

 

- 3 -

 

 

1

2

3

 

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

Podatek od spadków i darowizn

 

Wpływy z opłaty targowej

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Wpływy z różnych opłat

 

Podatek od posiadania psów

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

 

11 200

 

4 000

 

500

 

35 000

 

1 200

 

1 000

 

3 000

 

 

30 000

 

758

 

Różne rozliczenia

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 

Pozostałe odsetki

 

 

3 590 416

 

2 263 466

 

 

1 306 950

 

          20 000

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

 

Wpływy z usług

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

 

74 120

 

6 000

 

 

3 000

 

48 840

 

 

 

 

 

16 280

 

- 4 -

 

1

2

3

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 

29 300

 

29 300

 

852

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

Dotacje celowe  otrzymane z  budżetu  państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

945 419

 

805 233

 

 

 

140 186

 

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

 

170 800

 

170 800

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

8 270

8 270

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

Wpływy z opłaty produktowej

 

 

21 000

 

20 000

 

 

 

1 000

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

6 884 155

 

 

PLAN

   WYDATKÓW   BUDŻETOWYCH   NA    2006   ROK

 

 

 

 

Dz.

 

Rozdz.

 

  WYDATKI

PLAN

NA

2006 ROK

1

2

4

5

 

010

 

 

 

01010

 

 

 

01030

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

Wydatki majątkowe

 

Izby rolnicze

 

Wydatki bieżące, w tym:

Wydatki   rzeczowe

 

 

18 064

 

10 000

 

10 000

 

8 064

 

 

       8 064

 

400

 

 

 

 

40002

 

Wytwarzanie   i   zaopatrywanie    w    energię elektryczną,   gaz    i    wodę

 

Dostarczanie wody

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

 

 

248 651

 

 

248 651

 

 

 

41 407

 

2 997

 

7 444

 

1 059

 

195 744

    

 

 

600

 

 

 

 

60016

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

Drogi publiczne gminne

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wydatki rzeczowe

 

Wydatki majątkowe

 

991 500

 

973 500

 

 

153 500

 

820 000

 

 

 

-   2    -

 

1

2

3

4

 

 

60095

 

Pozostała działalność

 

Wydatki bieżące, w tym :

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

 

Wydatki rzeczowe

 

18 000

 

 

16 050

 

 

 

1 950

 

700

 

 

 

70005

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wydatki rzeczowe

 

268 050

 

268 050

 

 

 

268 050

 

 

710

 

 

 

71004

 

 

Działalność usługowa

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wydatki   rzeczowe

 

 

30 000

 

30 000

 

 

30 000

 

750

 

 

 

75011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75022

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie

 

Wydatki   bieżące, w tym :

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

 

Rady gmin

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wydatki rzeczowe

 

1 085 771

 

69 086

 

 

51 150

 

4 196

 

9 536

 

1 356

 

2 848

 

48 600

 

 

 

48 600

 

 

 

 

-                       3    -

 

1

2

3

4

 

 

75023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  75095

 

Urzędy gmin

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

 

Wydatki majątkowe

 

Pozostała działalność

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

 

 

896 281

 

 

 

544 694

 

20 584

 

85 767

 

     12 196

 

223 040

 

10 000

 

71 804

 

 

43 000

 

7 400

 

1 054

 

20 350

 

751

 

 

 

 

75101

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli   i   ochrony   prawa   oraz   sądownictwa

 

Urzędy naczelnych organów władzy   państwowej,   kontroli   i   ochrony   prawa  

 

Wydatki bieżące, w tym :    

Wydatki   rzeczowe

 

 

716

 

716

 

 

 

716

 

754

 

 

 

75412

 

Bezpieczeństwo    publiczne   i   ochrona przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

80 800

 

55 000

 

 

 

7 200

 

 

-           4   -

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

75414

 

 

 

 

75405

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki   rzeczowe

 

Obrona cywilna

 

Wydatki bieżące, w tym :

wydatki rzeczowe

 

Komendy Powiatowe Policji

 

Wydatki bieżące, w tym :

wydatki rzeczowe

 

 

1 300

46 500

 

5 800

 

5 800

 

 

20 000

 

 

20 000

 

756

 

 

 

 

 

75647

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

 

26 000

 

 

 

26 000

 

 

 

1 130

 

195

 

28

 

24 647

 

757

 

 

 

75702

 

Obsługa długu publicznego

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wydatki   na obsługę długu

 

51 000

 

51 000

 

 

 

 

51 000

 

 

758

 

 

 

75818

 

Różne rozliczenia

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

Rezerwy

 

 

40 000

 

40 000

 

40 000

 

-           5   -

 

 

1

2

3

4

 

801

 

 

 

80101

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 888 291

 

1 516 464

 

 

 

892 081

 

76 885

 

182 073

 

 

 

 

 

 

 

80103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80104

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki   rzeczowe

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki   rzeczowe  

 

Przedszkola

 

Wydatki bieżące, w tym :

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki   rzeczowe  

 

 

24 798

 

340 627

 

 

34 596

 

 

 

22 325

 

1 818

 

4 715

 

642

 

5 096

 

117 922

 

 

9 600

 

 

66 971

 

5 200

 

14 056

 

1 916

 

20 179

- 6   -

 

1

2

3

4

 

80110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazja

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki   rzeczowe

Wydatki majątkowe

973 554

 

 

562 184

 

23 398

 

42 862

 

118 200

 

16 101

 

208 209

2 600

 

80113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

231 163

 

 

50 742

 

3 000

 

3 699

 

9 496

 

1 352

 

162 874

 

 

80146

 

 

 

 

80195

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wydatki rzeczowe

 

Pozostała działalność

Wydatki bieżące, w tym:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

13 140

 

      

13 140

 

1 452

 

1 452

 

 

 

851

 

 

 

 

 

 

 

 

85154

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wydatki rzeczowe

 

 

29 300

 

29 300

 

 

29 300

-   7   -

1

2

3

4

 

852

 

 

 

85212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85213

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre   świadczenia rodzinne

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

 

1 129 801

 

778 700

 

 

 

14 136

 

14 052

 

346

 

750 166

 

3 011

 

 

 

 

 

3 011

 

85214

 

 

 

 

 

 

85215

 

 

 

Zasiłki i pomoc   w   naturze   oraz   składki na ubezpieczenia społeczne

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wydatki rzeczowe

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wydatki rzeczowe

 

109 306

 

 

109 306

 

 

 

38 000

 

 

 

38 000

 

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

148 951

 

 

 

105 584

 

7 504

 

20 654

 

2 782

 

12 427

 

-   8   -

 

1

2

3

4

 

 

85295

 

Pozostała działalność

 

Wydatki bieżące, w tym

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na FP

 

Wydatki rzeczowe

 

51 833

 

 

1 291

235

32

 

50 275

 

854

 

 

 

85401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85415

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

 

Wydatki bieżące, w tym :

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

  

Składki na Fundusz Pracy

 

Wydatki rzeczowe

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

Wydatki bieżące, w tym

 

Wydatki rzeczowe

     

173 287

 

135 017

 

 

 

78 095

 

5 466

 

16 084

 

2 192

 

33 180

 

38 270

 

 

 

38 270

 

900

 

 

 

90001

 

 

 

90015

 

 

 

 

90020

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

Wydatki majątkowe

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

Wydatki   bieżące, w tym :

Wydatki   rzeczowe

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

 

Wydatki bieżące, w tym

Wydatki rzeczowe

 

533 704

 

407 000

    

407 000

 

70 000

 

 

70 000

 

1 000

 

 

        

1 000

 

 

 

-   9   -

 

1

2

3

4

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

Wydatki   bieżące, w tym :

Wydatki rzeczowe

 

 

55 704

 

 

    55 704

 

921

 

 

 

92109

 

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

Dotacja   podmiotowa   z budżetu dla instytucji kultury

 

167 500

 

62 500

 

       62 500      

 

92116

 

 

 

92120

Biblioteki

 

Dotacja podmiotowa z budżetu   dla instytucji kultury

 

Ochrona i konserwacja zabytków

 

Wydatki bieżące, w tym :

Wydatki rzeczowe

101 000

 

101 000

 

4 000

 

 

4 000

 

926

 

 

 

92605

 

Kultura   fizyczna   i   sport

 

Zadania   w   zakresie   kultury   fizycznej   i   sportu

 

Wydatki   bieżące, w tym :

Wydatki   rzeczowe

 

 

5 000

 

5 000

 

 

5 000

 

 

 

OGÓŁEM

7 767 435

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-15 12:12:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-15 12:12:13
  • Liczba odsłon: 637
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030527]

przewiń do góry