WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STRZELCE 2006 ROK                  

 1. Nr 1/06 z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.  
 2. Nr 2/06 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 3. Nr 3/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2006 r.
 4. Nr 4/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 5. Nr 5 /06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce.
 6. Nr 5a/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać wykonawcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  
 7. Nr 6/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr XXXVI/193/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 8. Nr 7/06 z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce.
 9. Nr 8/06 z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 10. Nr 9/06 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 
 11. Nr 10/06 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty podmiotów dotyczące organizacji i prowadzenia kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki uzależnień.
 12. Nr 11/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2006 r.
 13. Nr 12/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.
 14. Nr 13/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2006 r. 
 15. Nr 14/06  z dnia 8 czerwca 2006 r.
 16. Nr 15/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr XXXVII/198/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 17. Nr 16/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżeciwe gminy na 2006 r.
 18. Nr 17/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kony, procedur kontroli, obieg dowodów finansowo ksiegowych oraz zasad przeprowadzenia inwentaryzacji.
 19. Nr 18/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, połat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.
 20. Nr 19/06 z dnia 13 lipca 2006 r. 
 21. Nr 20/06 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
 22. Nr 21/06 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych suszą w roku 2006.
 23. Nr 22/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Winieckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 24. Nr 23/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Sroczyńskiej ubiegającej się oawans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 25. Nr 24/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr XXXVIII/204/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 26. Nr 25/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 27. Nr 26/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 28. Nr 27/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
 29. Nr 28/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powirzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonowcu Starym.
 30. Nr 29/06 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr XXXIX/208/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 31. Nr 30
 32. Nr 31/2006 z dnia 15 września 2006 r. 
 33. Nr 32/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 34. Nr 33/06 z dnia 28 września 2006 r. zmieniajaca Uchwałę Nr 111/2001 Zarządu Gminy Strzelce w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 35. Nr 34/2006 z dnia 29 września 2006 r.
 36. Nr 35/06 z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. 
 37. Nr 36/06 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed dezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 38. Nr 37/06 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 39. Nr 38/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr XL/209/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 25 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. 
 40. Nr 39/06 z dnia 27 października 2006 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Strzelce w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce.
 41. Nr 40/06 z dnia 30 października 2006 r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r. 
 42. Nr 41/06 z dnia 6 listopada 2006r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r. 
 43. Nr 42/2006 z dnia 7 listopada 2006 r.
 44. Nr 43/06 z dnia 15 listopada 2006r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r. 
 45. Nr 44/06 z dnia 17 listopada 2006r.
 46. Nr 45/06 z dnia 20 listopada 2006r.
 47. Nr 46 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie stawek czynszu za grunty komunalne oddane w dzierżawę.
 48. Nr 47 z dnia 20 listopada 2006r . w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości riolnych położonych na terenie gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.
 49. Nr 48/06 z dnia 20 listopada 2006r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
 50. Nr 49/06 z dnia 24 listopada 2006r .  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
 51. Nr 50/06 z dnia 24 listopada 2006r . w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/04 z dnia 27.12.2004r. w sprawie ustalenia stawki za dostarczenie energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za pobór ciepłej wody.
 52. Nr 51/06 z dnia 29 listopada 2006r . w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr I/8/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
 53. Nr 52/06 z dnia 30 listopada 2006r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
 54. Nr 53/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egraminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gładysiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 55. Nr 54/06 z dnia 5 grudnia 2006r . w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr II/14/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
 56. Nr 55/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
 57. Nr 56/06 z dnia 12 grudnia 2006r . w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce, przeznaczonych do sprzedaży.
 58. Nr 57/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
 59. Nr 58/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej zawietrającej procedury kontroli oraz regulaminu kontroli finansowej.
 60. Nr 59/06 z dnia 18 grudnia 2006 r . w sprawie powołania Komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelce, położonej w miejscowości Niedrzew Drugi, działka oznaczona numerem 125/4, o powierzchni 2,07 ha
 61. Nr 60/06 z dnia 22 grudnia 2006 r . w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
 62. Nr 61/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do Uchwały nr III/22/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 63. Nr 62/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce wg stanu na dzień29.12.2006r.
 64. Nr 63/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 65. Nr 64/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach.

 

 

 Załączniki do zarządzeń dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, w godzinach pracy urzędu.      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-07 09:46:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-29 07:59:03
 • Liczba odsłon: 526
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031226]

przewiń do góry