UCHWAŁA NR XXV/131/05


RADY GMINY W STRZELCACH

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ) oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115,poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 ) Rada Gminy w Strzelcach uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 6 206 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 7 384 678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Źródłem pokrycia wydatków będą dochody w kwocie 5 928 877,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 275 580 zł oraz kredyt w kwocie 1 180 221,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł,


§ 4. Określa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 015 316,00 zł, z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 5. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 575 384,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 6. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 575 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 7. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 277 600,00 zł, przeznacza się dochody roku bieżącego zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 8. Prognozuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 9.1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9.


2. Określa się dotację na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się dotację dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach i Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach zgodnie z załącznikiem Nr 11.


4. Określa się dotację dla Przedszkola Niepublicznego zgodnie z załącznikiem 12.


§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok kalendarzowy 2005 w kwocie 11 090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.


§ 11. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 178 201,00 zł, będą przychody pochodzące z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 1 178 201,00 zł.


§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 100.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.


§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.


§ 15.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 29 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 29 000,00 zł.


§ 16.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do :

1) przedstawienia Radzie Gminy Strzelce i RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach,

informacji z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej z uwzględnieniem działu ,

rozdziału, paragrafów za I półrocze do 31 sierpnia 2005 roku;

2) przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego

zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu w podziale na

działy, rozdziały z wyodrębnieniem : wydatków bieżących, w tym: w szczególności wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków majątkowych oraz przesłania danych do RIO

w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach w terminie do dnia 31 marca 2006 roku.


§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.


§ 18. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty lub na tablicy informacyjnej UG.


§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-25 08:22:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-25 08:22:14
  • Liczba odsłon: 568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030700]

przewiń do góry