1. Nr XXIV/125/05  z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Strzelce.   
 2. Nr XXIV/126/05  z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w 2005r.
 3. Nr XXIV/127/05  z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Strzelce.
 4. Nr XXIV/128/05  z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Muchnicach.
 5. Nr XXIV/129/05  z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzelcach.
 6. Nr XXIV/130/05  z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach.
 7. Nr XXV/131/05  z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.
 8. Nr XXV/132/05  z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce.
 9. Nr XXV/133/05  z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego sołectwa.
 10. Nr XXV/134/05  z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Strzelce.
 11. Nr XXVI/135/05 z dnia 20 kwietnia 2005r . w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2004r.
 12. Nr XXVI/136/05 z dnia 20 kwietnia 2005r . w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 13. Nr XXVI/137/05 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placowkach oświatowych z terenu Gminy Strzelce.
 14. Nr XXVI/138/05 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach. 
 15. Nr XXVI/139/05 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzelce.
 16. Nr XXVI/140/05 z dnia 20 kwietnia 2005r . zmieniająca uchwałę Nr 58/VII/99 Rady Gminy Strzelce  w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach ul. Szkolna 3.
 17. Nr XXVI/141/05 z dnia 20 kwietnia 2005r . uchylająca  uchwałę Nr 59/VII/99 Rady Gminy Strzelce  w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Muchnicach.
 18. Nr XXVI/142/05 z dnia 20 kwietnia 2005r . zmieniająca uchwałę Nr 61/VII/99 Rady Gminy Strzelce  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce.  
 19. Nr XXVI/143/05 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej we wsi Długołęka.   
 20. Nr XXVI/144/05 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej we wsi Wola Raciborowska.   
 21. Nr XXVI/145/05 z dnia 20 kwietnia 2005r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  
 22. Nr XXVII/146/05 z dnia 11 maja 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/132/05 Rady Gminy Strzelce w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce.
 23. Nr XXVII/147/05 z dnia 11 maja 2005r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 24. Nr XXVII/148/05 z dnia 11 maja 2005r . w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. 
 25. Nr XXVII/149/05 z dnia 11 maja 2005r . zmieniająca uchwałę Nr XXIV/127/05 Rady Gminy Strzelce w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Strzelce. 
 26. Nr XXVIII/150/05 z dnia 29 czerwca 2005r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 27. Nr XXVIII/151/05 z dnia 29 czerwca 2005r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow położonych w miejscowości Strzelce.                          załącznik
 28. Nr XXVIII/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r . w sprawie przyjęcia " Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strzelce na lata 2005 - 2020". 
 29. Nr XXVIII/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r . w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.  
 30. Nr XXVIII/154/05 z dnia 29 czerwca 2005r . w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.     
 31. Nr XXVIII/155/05 z dnia 29 czerwca 2005r . zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach.   
 32. Nr XXIX/156/05 z dnia 27 lipca 2005r . w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/153/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 33. Nr XXIX/157/05 z dnia 27 lipca 2005r . w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/154/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 34. Nr XXIX/158/05 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
 35. Nr XXIX/159/05 z dnia 27 lipca 2005r . w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  
 36. Nr XXX/160/05 z dnia 21 września 2005r . w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  
 37. Nr XXX/161/05 z dnia 21 września 2005r . zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach.
 38. Nr XXX/162/05 z dnia 21 września 2005r . zmieniajaca uchwałę Nr X/61/03 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce z tytułu należności , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.   
 39. Nr XXXI/163/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
 40. Nr XXXII/164/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.   
 41. Nr XXXII/165/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.   
 42. Nr XXXII/166/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2006r.     
 43. Nr XXXII/167/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie  uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Strzelce.    
 44. Nr XXXII/168/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
 45. Nr XXXII/169/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia do budżetu gminy na 2006 rok dotacji na realizację Programu objetego Projektem "Szkoła Marzeń". 
 46. Nr XXXIII/170/05 z dnia 21 grudnia 2005 r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
 47. Nr XXXIII/171/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie ograniczenia poszczególnych rodzajów działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 48. Nr XXXIII/172/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
 49. Nr XXXIII/173/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  Pożarnych.
 50. Nr XXXIII/174/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/95/04 z dnia 30.06.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych.
 51. Nr XXXIII/175/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenuia Statutu Gminy Strzelce.
 52. Nr XXXIII/176/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

 

Załączniki do uchwał nie zamieszczone w BIP dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, w godzinach pracy urzędu.  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-22 13:53:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-28 12:28:34
 • Liczba odsłon: 660
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031059]

przewiń do góry