UCHWAŁA NR XV/83/04

RADY GMINY W STRZELCACH

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115,poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124) Rada Gminy w Strzelcach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.869 471,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 6 633 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Źródłem pokrycia wydatków będą dochody w kwocie 5 611 871,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 496 263 zł oraz kredyt w kwocie 525 756,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 11 500,00 zł na realizację programu współ pracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 4. Określa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 924.000,00 zł, z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 361 953,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 361 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 257 600,00 zł, przeznacza się dochody roku bieżącego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Prognozuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9.2. Określa się dotację na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkamisamorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.3, Określa się dotację dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach i Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok kalendarzowy 2004 w kwocie 6.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 764 419,00 zł, będą przychody pochodzące z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 268 156 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 496 263 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 100.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

§ 15.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 31.500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31.500,00 zł.

§ 16. Określa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do :

1) przedstawienia Radzie Gminy Strzelce i RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach,

informacji z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej z uwzględnieniem działu ,

rozdziału, paragrafów za I półrocze do 31 sierpnia 2004 roku;

2) przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego

zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu w podziale na

działy, rozdziały z wyodrębnieniem : wydatków bieżących, w tym: w szczególności wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków majątkowych oraz przesłania danych do RIO

w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach w terminie do dnia 31 marca 2005 roku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

§ 19. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty lub na tablicy informacyjnej UG.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

PLAN BUDŻETU

GMINY STRZELCE NA 2004 ROK

 

Plan budżetu gminy został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2004 rok

Przyjęto m. in. że:

 • Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2 %;

 • Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniesie 3 %;

 • składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004 r. do budżetu przyjmuje się subwencję ogólną w kwocie 3 400 034,00 zł, składającą się z części wyrównawczej w kwocie

1 053 093,00 zł w tym kwoty podstawowej 734 576,00 zł i kwoty uzupełniającej 318 517,00 zł i części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie - 2 346 941,00 zł.

Planowane dochody zostaną uzyskane w kwocie 5 869 471,00 zł.

W strukturze dochodów wyróżnia się:

 1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 1 556 818,00 zł;

 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 484 266,00 zł;

 3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 000,00 zł;

 4. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 361 953,00 zł

  5. Subwencja ogólna w kwocie 3 400 034,00 zł;

 5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 65 400,00 zł;

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody obejmują środki od ludności za indywidualne przyłącza do sieci wodociągowej w kwocie 6 400,00 zł oraz opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego rolników w kwocie 4 500,00 zł.

Leśnictwo

Wpłaty z tyt. dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie wyniosą 2 767,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział ten obejmuje dochody z tyt. opłaty za wodę i odsetki w łącznej kwocie 203 000,00 zł.

Transport i łączność

Planuje się środki na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Rejmontów w kwocie 9 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 162 328 zł , w tym: z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 11 500,00 zł, czynsz za mieszkania i lokale użytkowe oraz z dzierżawy gruntów - 110 000,00 zł, sprzedaż mienia komunalnego 40 000,00 zł i odsetki 828,00 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 634,00 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 323 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewiduje się uzyskanie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2004 r w kwocie 690,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się uzyskanie dotacji celowej na obronę cywilną w kwocie 350,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się uzyskanie dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych jako udział stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 484 266,00 zł oraz z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody z podatku rolnego – 474 500,00 zł, leśnego – 4 400,00 zł. od nieruchomości – 501 000,00, od środków transportowych – 52 000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwotę 9 600,00 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8 000,00 zł, podatku od spadku i darowizn – 2 000,00 zł , opłaty targowej – 700,00 zł, administracyjnej – 2 500,00 zł, podatku od posiadania psów – 1 000,00 zł, wpływów z różnych opłat 5 500,00 zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych – 40 500,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosą 25 000,00 zł.

Różne rozliczenia

Planowana subwencja ogólna to kwota 3 400 034,00 zł, w tym część oświatowa to kwota 2 346 941 zł i część wyrównawcza składająca się z kwoty podstawowej – 734 576 zł i kwoty uzupełniającej – 318 517 zł. Planuje się uzyskanie kwoty 20 000,00 zł z tyt. odsetek od lokat środków na rachunku lokat terminowych.

Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskanie dochodów z tyt. usług autokarem w kwocie 2 000,00 zł, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł oraz opłaty za użytkowanie sali gimnastycznej 2 000 zł.

Ochrona zdrowia

Planuje się uzyskanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 31 500,00 zł.

 

Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 201 270,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskanie środków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków od osób zainteresowanych tą inwestycją w kwocie 50 000,00 zł oraz dotację na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tyt. finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 95 009 zł oraz opłatę produktową w kwocie 200 zł.

 

Planowane wydatki ustala się na kwotę 6 633 890,00 zł.

Poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten obejmuje składkę na izby rolnicze w wysokości 9 490,00 zł. Wśród zadań inwestycyjnych planowanych w tym dziale to wykonanie wodociągu Sójki i wykonanie spinki wodociągowej Wieszczyce – Zgórze w łącznej kwocie 150 000 zł.

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 283 729,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 48 188 zł, wydatki rzeczowe na: zakup energii dla trzech Stacji Uzdatniania Wody, zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych, dozór techniczny, badanie wód, pobór wody z Żurawieńca, remont sprężarek, wymianę przetwornika na SUW Klonowiec, opłatę za korzystanie ze środowiska, usługi Ostrówkiem i inne.

Transport i łączność

Na remont dróg publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 40 000,00 zł, odśnieżanie wznowienie granic i komunalizację dróg - 30 000 zł oraz wydatki majątkowe 542 000 zł – wykonanie drogi bitumicznej w miejscowości Rejmontów i modernizację drogi Aleksandrów – Zaranna (sporządzenie dokumentacji). Planuje się również dotację celową dla Urzędu Miasta w Kutnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( zadania realizowane przez MZK - świadczenie usług przewozowych ) w kwocie 15 000.00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale związane będą z remontem i utrzymaniem budynków komunalnych (Dom Nauczyciela w Strzelcach – remont elewacji łącznie z ociepleniem i wymiana okien w budynku komunalnym gdzie mieści się przedszkole) , wykonaniem książek obiektów budowlanych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, z kosztami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, wypisów, wyrysów i innych w łącznej kwocie 106 555,00 zł.

 

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale związane będą z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 260 580,00 zł.

Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki na :

 1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących prace zlecone , koszty transportu dowodów osobistych Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony, które wyniosą 64 634 zł.

 2. Utrzymanie Rady tj. dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych, zakup art. biurowych oraz kawy, herbaty, promocja gminy i inne w łącznej kwocie 52 230,00 zł.

 3. Utrzymanie pracowników Urzędu Gminy – administracji i obsługi tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, energia, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zrzut ścieków, ogrzewanie budynku, szkolenie pracowników, umowy zlecenia z informatykiem, radcą prawnym, ubezpieczenie samochodu, budynku w łącznej kwocie 822 347,00 zł.

 4. Utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych , diety sołtysów za udział w sesjach zgodnie z podjętą uchwałą oraz utrzymanie USC w kwocie 75 289,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosą 690,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale związane są z przekazaniem dotacji dla powiatu na zakup samochodu przeznaczonego na potrzeby jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Kutnie w kwocie

2 000,00 zł i utrzymaniem OSP tj. umowa zlecenie z kierowcami dieta komendanta OSP, zakup paliwa, przeglądy samochodów, ubezpieczenie itp. i wyniosą 49 144,00 zł. Planowane wydatki na obronę cywilną to 3 584,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia za pobór podatków dla sołtysów, usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków, koszty egzekucyjne, zakup materiałów i inne w łącznej kwocie 23 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota odsetek od kredytów to 45 000,00 zł.

Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 40 000,00 zł.

Oświata i wychowanie.

Na utrzymanie Oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 2 997 423,00 zł w tym: utrzymanie 3 szkół podstawowych łącznie z klasami “O” to kwota 1 881 892,00 zł, utrzymanie gimnazjum – 792 964,00 zł, utrzymanie przedszkola – 94 762,00 zł, dowożenie uczniów do szkół – 204 139,00 zł, doskonalenie nauczycieli – 15 026,00 zł oraz wydatki na współfinansowanie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty jako dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu w kwocie 1 440,00 zł oraz ZFŚS – 7 200 zł.

Ochrona Zdrowia.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 31 500,- zł dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeznacza się na wyposażenie dzieci na wyjazd na kolonie, spotkanie z psychologiem, obsługę punktu konsultacyjnego, prelekcje, prenumeratę, zakup leków, szkolenia członków komisji, diety itp.

Planuje się rezerwę celową w kwocie 11 500,00 zł na wydatki na rzecz pożytku publicznego.

 

Pomoc Społeczna.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach dotacji wyniosą 2 380,00 zł.

Planuje się wydatki na zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych w kwocie 73 854,00 zł oraz dotacji w kwocie 98 000,00 zł.

Na trzymanie pracowników TOPS planuje się przeznaczyć kwotę 122 014,00 zł. Są to środki własne i pochodzące z dotacji.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 45 000,00 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2 000,00 zł oraz kwotę 30 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Strzelcach planuje się przeznaczyć 92 859,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje planowane wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego tj. konserwację oświetlenia ulicznego, prace remontowe oraz zużycie energii w kwocie 130 000,00 zł, składkę na rzecz Związku Gmin – 13 997,00 zł oraz inne wydatki bieżące związane m.in. ze zbiórką odpadów (dzierżawa i opróżnianie kontenerów) – 21 003,00 zł, zbiórką szkła (200 zł). Wydatki majątkowe związane z budową 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonaniem dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej Strzelce to kwota 202 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na utrzymanie GOK przeznacza się dotację w kwocie 59 870,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie zespołów , organizowanie wycieczek oraz uroczystości gminnych. Dotację w kwocie 88 518 zł przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i 2 filii. Na ochronę i konserwację zabytków przeznacza się 4 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu sportu planuje się kwotę 6 000,00 zł.

Występujący deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 496 263 zł i kredytu w kwocie 525 756 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 150 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wydane nowe dowody osobiste - 6 060 zł

- opłat za udostępnienie danych osobowych - 90 zł.

 

(budżet wraz z załącznikami,  patrz ... uchwały)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-26 09:21:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-26 09:27:41
 • Liczba odsłon: 790
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030950]

przewiń do góry