UCHWAŁA NR IV/35/03
RADY GMINY W STRZELCACH

z dnia 18 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214 , poz. 1806) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ) oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115,poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, M.P. Nr 49, poz. 715, Dz. U. Nr 233, poz. 1957) Rada Gminy w Strzelcach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 5 266 558,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 5.821 650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki.

§ 4. Określa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 385 000,00 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 505 234,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 505 234,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 217.600,00 zł przeznacza się dochody roku bieżącego z podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Prognozuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8.

2. Określa się dotację na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3, Określa się dotację dla instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach i Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok kalendarzowy 2003 w kwocie 6.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 772 692,00 zł będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 367 066 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 405 626 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 100.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

§ 15.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 31.500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31.500,00 zł.

§ 16. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 22.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do :

1) przedstawienia Radzie Gminy Strzelce i RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach,

informacji z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej z uwzględnieniem działu ,

rozdziału, paragrafów za I półrocze do 31 sierpnia 2003 roku

2) przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego

zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu w podziale na

działy, rozdziały z wyodrębnieniem : wydatków bieżących, w tym: w szczególności wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków majątkowych oraz przesłania danych do RIO

w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach w terminie do dnia 31 marca 2004 roku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

§ 19. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy informacyjnej UG.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-26 09:14:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-26 09:14:11
  • Liczba odsłon: 709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030532]

przewiń do góry