1. Nr XIII/79/04  z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce".                                                                                                                                                       
 2. Nr XIII/80/04  z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, na podstawie ktorego oblicza się wysokość dodatków mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                  
 3. Nr XIII/81/04  z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzacymi działalność  pożytku publicznego na rok 2004.            
                                         
 4. Nr XIV/82/04  z dnia 25 lutego 2004 r.  o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej  w Muchnicach.                                                                                                                                            
                                    
 5. Nr XV/83/04 z dnia 17 marca 2004 r.   w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.                                                                                                                                                                                                                             
 6. Nr XV/84/04 z dnia 17 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia " Koncepcji programowo - przestrzennej odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Strzelce" oraz "Studium wykonalności odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Strzelce                                                                                                                                    
 7. Nr XV/85/04 z dnia 17 marca 2004 r.   w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzelce uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Strzelce.                                                                                                                                                          
 8. Nr XV/86/04 z dnia 17 marca 2004 r.   w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Strzelce.                                                                                                                             
 9. Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2003 rok.                                                                                                                 
 10. Nr XVI/88/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok                                                                                          
 11. Nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.   w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.                                                                               
 12. Nr XVI/90/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.  w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzelce.                                                                       
 13. Nr XVI/91/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.  w sprawie przystąpienia do opracowania planu rozwoju lokalnego i powołania doraźnej komisji ds. rozwoju lokalnego.                                                                                                                      
 14. Nr XVI/92/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.   w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach.                                           
 15. Nr XVII/93/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.                                                                                                  
 16. Nr XVII/94/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie  ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strzelce przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.                                                                                 
 17. Nr XVIII/95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy   na 2004 rok                                                                                                                                                                                   
 18. Nr XVIII/96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych.                                                                             
               
 19. Nr XIX/97/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.                                                                           
      
 20. Nr XX/98/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.         
   
 21. Nr XX/99/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.     
   
 22. Nr XX/100/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Strzelce oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.    
   
 23. Nr XX/101/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.
 24. Nr XXI/102/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.   
 25. Nr XXI/103/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2004 - 2006.
  załącznik 1- spis treści ,   załącznik 2- PRL  ,                                     załącznik 3 -plan do uchwały 
 26. Nr XXI/104/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Strzelce.   
 27. Nr XXII/105/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2005r.
 28. Nr XXII/106/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 29. Nr XXII/107/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 30. Nr XXII/108/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia  wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.                        załącznik nr 1 ,   załącznik nr 2 ,   załącznik nr 3 , załącznik nr 4 ,           załącznik nr 5 ,   załącznik nr 6 ,     
 31. Nr XXII/109/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie  podatku od posiadania psów.       
 32. Nr XXII/110/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej. 
 33. Nr XXII/111/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,  od podatku od środków transportowych oraz od opłaty targowej.  
 34. Nr XXII/112/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów administracji samorządowej.
 35. Nr XXII/113/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizychnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 36. Nr XXII/114/04 z dnia 29 listopada 2004 r.
 37. Nr XXII/115/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wyboru banku na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Strzelce
 38. Nr XXII/116/04 z dnia 29 listopada 2004 r.  w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 39. Nr XXII/117/04 z dnia 29 listopada 2004 r.  w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 40. Nr XXII/118/04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
 41. Nr XXIII/119/04 z dnia 30 grudnia 2004r . o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Muchnicach.     
 42. Nr XXIII/120/04 z dnia 30 grudnia 2004r .  w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2005.  
 43. Nr XXIII/121/04 z dnia 30 grudnia 2004r .  zmieniająca uchwałę Nr XXI/103/2004 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2004-2006.                                                               załącznik
 44. Nr XXIII/122/04 z dnia 30 grudnia 2004r . w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
 45. Nr XXIII/123/04 z dnia 30 grudnia 2004r . w sprawie sprzedaży mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu.
 46. Nr XXIII/124/04 z dnia 30 grudnia 2004r . w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.  
 
 

 

 

Załączniki do uchwał nie zamieszczone w BIP dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, w godzinach pracy urzędu.  

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-03 09:12:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-01 12:17:57
 • Liczba odsłon: 786
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031234]

przewiń do góry