SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych potrzebne jest specjalne zezwolenie wydawane przez urząd gminy. Opłaty za zezwolenia trafiają do gminnych kas i przeznaczane są na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie. Wysokość opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym.

Oplata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:

525 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,

525 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu ( z wyjątkiem piwa ),

2100 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłaty dla przedsiębiorców, którzy w swoich punktach przekroczyli roczną wartość sprzedaży:

37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – w wysokości 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77 000 zł – dla napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu – w wysokości 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wykaz procedur dostępnych w dziale zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 • Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie określonych przepisami warunków sanitarnych.

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Strzelce

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku i kompletu załączników.

Opłaty: 5 zł – znaczek skarbowy za wniosek, 50 gr. znaczek skarbowy za każdy załącznik. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż poszczególnych grup napojów alkoholowych według stawek podanych wyżej.

Adres kasy gminy : Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce

Nr rachunku bankowego gminy: BS Strzelce 90350007-1007-37002

Odwołania: od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach ( ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice ), w terminie 14 dni , za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

  (lokalizacja punktu wymagająca opinii).

  Wymagane dokumenty: jak wyżej, dodatkowo należy dołączyć opinię kierownika placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, internatów i domów studenckich, obiektów kultu religijnego, obiektów wojskowych, sportowych (w tym basenów i kąpielisk) oraz dworców kolejowych i autobusowych.

  Terminy, opłaty, tryb odwoławczy: jak wyżej.

 2. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wymagane dokumenty: jak przy ubieganiu się o standardowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów, terminy, tryb odwoławczy: jak wyżej.

Opłaty: opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wynosi:

 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,

 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu ( z wyjątkiem piwa ),

 • 2,7 proc. wartości sprzedanych zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z póź. zm. oraz wszystkie akty prawa miejscowego ( uchwały rady gminy ).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-20 12:01:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-21 13:35:34
 • Liczba odsłon: 803
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031260]

przewiń do góry