UCHWAŁA NR 177/XXII/2000

RADY GMINY STRZELCE Z DNIA 27.12.2000 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Strzelcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami), w związku z & 19 pkt 15 Statutu Gminy Strzelce uchwalonego uchwalą Rady Gminy z dnia 15.11.1996 r. Nr 174/XXVI/96 Rada Gminy Strzelce uchwala co następuje:

§ l

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Strzelce.

§ 4

Traci moc & 3 uchwały Nr 33/X/90 Gminnej Rady Narodowej w Strzelcach z dnia 9 marca 1990 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 09:35:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-27 09:35:09
  • Liczba odsłon: 789
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031066]

przewiń do góry