• zarzadzenie_nr_1_2019.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE-z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Strzelce na okoliczność wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
 • zarzadzenie_nr_1a_2019.pdf       -   ZARZĄDZENIE Nr 1A/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE – w sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 • zarzadzenie_nr_1b_2019.pdf      -   ZARZĄDZENIE Nr 1B/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE -   w sprawie przyjęcia planu finansowego
 • zarzadzenie_nr_2_2019.pdf    -   ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE- w sprawie wydzielenia mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce tymczasowego pomieszczenia
 • zarzadzenie_nr_3_2019.pdf     - ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE-w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce
 • zarzadzenie_nr_4_2019.pdf    -   ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE-w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Strzelce z dnia   18.02.2016   w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2015 Wójta Gminy Strzelce z dnia 26 października 2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_5_2019.pdf     -   ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE- zmieniające zarządzenie numer 16/07 Wójta Gminy Strzelce z dnia 12 czerwca 2007 rok w sprawie powołania stałe Komisji ds. likwidacji pieczęci.
 • zarzadzenie_nr_6_2019.pdf    -ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik referatu gospodarki komunalnej, przestrzennej, rolnictwa i ochrony środowiska
 • zarzadzenie_nr_7_2019.pdf   - ZARZĄDZENIE Nr 7 /2019 WÓJTA GMINY STRZELCE-w sprawie ustalenia struktury stanowisk   w Urzędzie Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_8_2019.pdf    - ZARZĄDZENIE Nr 8 /2019 WÓJTA GMINY STRZELCE - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds, płac.
 • zarzadzenie_nr_9_2019.pdf - Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji   przetargowej  postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. ,,Kompleksowa termomodernizacja  budynku  Urzędu Gminy w Strzelcach''.
 • zarzadzenie_nr_9a_2019.pdf - Zarządzenie Nr 9A/19 Wójta Gminy Strzelce w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_10_2019.pdf - Zarządzenie Nr 10/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12 marca 2019 roku      w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_11_2019.pdf - Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 10 kwietnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Strzelcach”
 • zarzadzenie_nr_12_2019.pdf - Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_13_2019.pdf - Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_14_2019.pdf - Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie przyznania stypendium sportowego
 • zarzadzenie_nr_15_2019.pdf - Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach z oddziałem przedszkolnym.
 • zarzadzenie_nr_16_2019.pdf.pdf - ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia      24 kwietnia 2019 roku w sprawie - powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_17_2019.pdf - Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_18_2019.pdf - Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_19_2019.pdf - Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w ramach projektu „ NIE TYLKO DLA ORŁÓW-kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”
 • zarzadzenie_nr_20_2019.pdf - Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach
 • zarzadzenie_nr_21_2019.pdf - Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór ofert dotyczących organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 r. z elementami profilaktyki uzależnień.
 • zarzadzenie_nr_22_2019.pdf - Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenia_nr_23_2019.pdf - Zarządzenia Nr 23/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 28 maja 20019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_24_2019.pdf - Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_25_2019.pdf - Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_26_2019.pdf - Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Strzelce z  dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_28_2019.pdf - Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 10 czerwca 2019 r.   w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
 • zarzadzenie_nr_29a.pdf - ZARZĄDZENIE NR 29A/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_29_2019.pdf.pdf - ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_30_2019.pdf - Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Strzelce w sprawie ustalenia planu dofinansowania, maksymalnych  kwot dofinansowania  oraz specjalności i form kształcenia, na które jest dofinansowanie  w 2019r.
 • zarzadzenie_nr_31_2019.pdf - Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 3 lipca 2019 r.   w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 • zarzadzenie_nr_32_2019.pdf - Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Strzelce z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. ,,Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce''.
 • zarzadzenie_nr_33_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n.  ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janiszew''.
 • zarzadzenie_nr_34_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - susza w 2019 roku na terenie gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_35_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzelce, przeznaczonych do zamiany.
 • zarzadzenie_37_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elwiry Olkiewicz Bujko ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • zarzadzenie_nr_38_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_39_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. ,,Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce''.
 • zarzadzenie_nr_40_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_41_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 • zarzadzenie_nr_42_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE   z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. kadr.
 • zarzadzenie_nr_43_2019.pdf- ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce  na 2019 roku.
 • zarzadzenie_nr_44_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_45_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_46_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE  z  dnia 6 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego  do budżetu Gminy  Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_47_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości ,,Strzelce'' (osada) na ,,Strzelce Leśniczówka'' (osada).
 • zarzadzenie_nr_48_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości ,,Strzelce'' (kolonia) na ,,Strzelce Kolonia'' (kolonia).
 • zarzadzenie_nr_49_2019.pdf - ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 09.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji urzędowej na obszarze Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_50_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne  na zadanie p.n. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102406E w miejscowości Wola Raciborowska - Zgórze, gmina Strzelce''.
 • zarzadzenie_nr_50a_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 50a/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach z zakresu realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111).
 • zarzadzenie nr_54_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_54_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_56_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_57_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 11 października 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_58_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strzelce.
 • zarzadzenie_nr_59_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości ,,Strzelce'' (kolonia) na ,,Strzelce Kolonia'' (kolonia).
 • zarzadzenie_nr_60_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości ,,Strzelce'' (osada) na ,,Strzelce Leśniczówka'' (osada).
 • zarzadzenie_nr_63_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29 października 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_64_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok.
 • zarzadzenie_nr_65_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_66_2019_.pdf - ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 • zarzadzenie_nr_67_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 67/2019  WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji
 • zarzadzenie_nr_68_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR  68/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy księgowy
 • zarzadzenie_nr_69_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gadziomskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • zarzadzenie_nr_70_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego w urzędzie Gminy Strzelce
 • zarzadzenie_nr_71_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 27 listopada 2019  roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie  p.n.  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu ,,Wymiana  źródeł ciepła w gospodarstwach  domowych w Gminie Strzelce''
 • zarzadzenie_nr_72_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_74_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w najem
 • zarzadzenie_nr_75_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania w użyczenie
 • zarzadzenie_nr_76_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 76/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Strzelce, przeznaczonych do oddania   w użyczenie
 • zarzadzenie_nr_77_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • zarzadzenie_nr_78_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE Z z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2019
 • zarzadzenie_nr_79_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce''
 • zarzadzenie_nr_80_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 5 grudnia 2019 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_81_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_82_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego do budżetu  Gminy Strzelce na 2019 rok
 • zarzadzenie_nr_83_19.pdf - ZARZĄDZENIE NR 83/19 WÓJTA GMINY STRZELCE  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji oraz regulaminu działania komisji mającej na celu wybór oferty dotyczącej organizacji  dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strzelce w 2020 roku
 • zarzadzenie_nr_84_2019.pdf - ZARZĄDZENIE NR 84/2019 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-13 10:05:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Pietrzak Klaudia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-13 10:58:12
 • Liczba odsłon: 671
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030928]

przewiń do góry