Strzelce, dnia 13.12.2013r.

     GK.- OŚ 6220.2.2013

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

zawiadamiam

że w związku z wszczętym w dniu 29.04.2013r na wniosek Pana Dominika Pleśnierowicza, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 90 sztuk w chowie bezściółkowym na uwięzi, zbiornika na gnojowicę oraz zbiornika na nieczystości płynne w gospodarstwie (przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 84 obręb Karolew), Gmina Strzelce, na podstawie postanowienia Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ. 6220.2.2013 z dnia 24.05.2013r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 03.12.2013r. złożony został Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 100 sztuk w chowie, na głębokiej ściółce, płyty obornikowej oraz zbiornika na nieczystości płynne na działce o nr ewid. 84 w miejscowości Karolew, gmina Strzelce.

Inwestor w dniu 13.12.2013r. złożył korektę wniosku, mającą na celu ujednolicenie zapisów dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią zmiany oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu w ciągu 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 


     Otrzymują:

1.      Wnioskodawca – Pan Dominik Pleśnierowicz

2.      Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

3.      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce

4.      A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 08:49:22
  • Liczba odsłon: 220
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030583]

przewiń do góry