Strzelce, dnia 13.06.2013r.

 

GK.- OŚ 6220.2.2013

                           

 

Zawiadomienie

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

 

       Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 13.06.2013 r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6220.2.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 90 sztuk w chowie bezściółkowym na uwięzi, zbiornika na gnojowicę oraz zbiornika na nieczystości płynne w gospodarstwie (przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 84 obręb Karolew).

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie .

 

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

            

                                                                                        Wójt

                                                                               /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

                 

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca – Pan Dominik Pleśnierowicz

2.   Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

3.   Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.   A/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-20 14:34:58
  • Liczba odsłon: 225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030885]

przewiń do góry