Strzelce, dnia 24.05.2013r.

 

GK. - OŚ. 6620.2.2013        

                         

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko

 

 

       Zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 24.05.2013r. zostało wydane postanowienie znak : GK. - OŚ. 6620.2.2013 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 90 sztuk w chowie bezściółkowym na uwięzi, zbiornika na gnojowicę oraz zbiornika na nieczystości płynne w gospodarstwie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 84 obręb Karolew.

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                              Wójt

                              /-/ Tadeusz Kaczmarek

                                  

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca –  Pan Dominik Pleśnierowicz

 2. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

 3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

 4. A/a

 

 

Art. 10. § 1 ustawy Kpa - organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 63. 1. ustawy ooś - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-28 11:27:10
  • Liczba odsłon: 233
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031288]

przewiń do góry