Strzelce, dnia 07.05.2013r.

 

GK - OŚ 6220.2.2013          

                               

 ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  

  zawiadamiam

że w dniu 29.04.2013 roku na wniosek Pana Dominika Pleśnierowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 90 sztuk w chowie bezściółkowym na uwięzi, zbiornika na gnojowicę oraz zbiornika na nieczystości płynne w gospodarstwie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 84 obręb Karolew.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w  siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

  

 

                                                                                                                                               

   Otrzymują :             

1.Wnioskodawca

2.Strony postępowania administracyjnego w drodze zawiadomienia

3.Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4. a/a        

                                                                                    

Art. 61 § 1 Kpa - postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.   

Art. 61 § 4 Kpa - o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Art. 73. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Wiesner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 13:13:35
  • Liczba odsłon: 231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030932]

przewiń do góry