WÓJT GMINY STRZELCE

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234. poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/69/2012 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2012-2014 Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie:

 

Organizacja i prowadzenie kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze:

1. wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki dla ok. 17 dzieci – przewidywana kwota dotacji w 2013 roku wynosi do 17.000,00 zł (zrealizowana dotacja w 2012 roku – 15 000,00 zł na organizację i prowadzenie obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki).

 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci z gminy Strzelce.

2.      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3.      Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Lipiec-sierpień 2013 rok.

 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zlecone zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z wymogami oferty oraz z podpisaną w tym zakresie umową.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami) i zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć do dnia 13 maja 2013 roku do sekretariatu  Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, pokój nr  8 do godziny 14.00. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży” opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

WYMOGI FORMALNE OFERTY

1.      Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

2.      Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeżeli pytania nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłoszonego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe. Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania publicznego; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.      Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu  14 maja 2013 roku, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność oferty z zadaniem konkursu; doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizowaniu podobnych zadań; przedstawiona kalkulacja kosztów zadania; dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta; dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.      Informacje o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Strzelce zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce i w BIP pod adresem na stronie internetowejwww.ugstrzelce.bip.org.pl

 

DO OFERTY W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 

·            sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

·            aktualny statut organizacji pozarządowej,

·            aktualny wyciąg z właściwego rejestru,

·            aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego wydane przez właściwe instytucje nie później niż 1 miesiąc od daty dołączenia do oferty,

·            oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadania,

·            pisemne rekomendacje dotyczące realizowanych projektów,

·            inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach, tel. (0-24) 3566613.

 

 

 

                                                                                      WÓJT

 

                                                                       (-) Tadeusz Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Bąk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 07:59:43
  • Liczba odsłon: 377
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030844]

przewiń do góry